Od nowego roku w koszty podatkowe będzie można zaliczyć tylko 75% wydatku na użytkowanie samochodu osobowego. Chyba, że auto będzie wykorzystywane wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Zwiększy się za to limit odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego. Sprawdź, co w związku z użytkowaniem samochodów osobowych w firmie zmieni się w ustawach o PIT i CIT od 1 stycznia 2019 r.

Początek roku 2019 przyniesie podatnikom zmiany w zakresie rozliczania kosztów dotyczących zakupu i używania samochodu osobowego. Zostaną one wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nie zmienią się natomiast regulacje dotyczące odliczania VAT od takich wydatków. Podobnie jak obecnie, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć 50% VAT od nabycia i eksploatacji samochodu. Pełne odliczenie przysługiwało będzie tylko w odniesieniu do aut wykorzystywanych wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. Warunkiem – tak jak obecnie – będzie prowadzenie dokładnej ewidencji przebiegu pojazdu i złożenie w urzędzie skarbowym informacji VAT-26.

Zmiany w ustawach o PIT i CIT od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone mocą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159).

 

 

Koszty używania samochodu osobowego w 2019 r. – 75% zamiast 100%

 

Obecnie zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów podlegają wydatki poniesione z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego środek trwały podatnika. Kosztem jest 100% wydatku, o ile oczywiście istnieje związek pomiędzy ponoszonym wydatkiem a przychodem podatnika. Nie ma przy tym znaczenie, czy dany pojazd użytkowny jest wyłącznie na cele działalności gospodarczej, czy podatnik korzysta z niego również np. w sprawach prywatnych.

Od 1 stycznia 2019 r. przepisy regulujące tę kwestię ulegną zmianie. Zaliczeniu do kosztów podatkowych będzie podlegało 75% wydatku. W limicie tym zawiera się również kwota VAT naliczonego niepodlegającego odliczeniu. Pełną kwotę wydatku będzie można zaliczyć do kosztów w podatku dochodowym wyłącznie w przypadku pojazdów użytkownych wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Aby zaliczyć do kosztów 100% wydatku, trzeba będzie spełnić warunki określone w ustawie o VAT – przekazać do urzędu skarbowego informację VAT-26 i prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu.

 

 

Samochód prywatny spoza ewidencji środków trwałych – zmiany 2019

 

Jeszcze bardziej restrykcyjnie traktowane będzie zaliczanie do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego, który nie został zaliczony przez podatnika do środków trwałych. Takim pojazdem będzie np. prywatny samochód przedsiębiorcy. Wydatków z tytułu używania i opłacenia składek na ubezpieczenie samochodu nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych – chyba, że pojazd ten będzie wykorzystywany również dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Wtedy kosztem będzie 20% wydatków. Nie będzie się ich już rozliczać w ramach tzw. kilometrówki.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone w art. 26 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej czytamy:

Podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą mogli zaliczyć 20% poniesionych wydatków (80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych). Dla ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych, podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z eksploatacją stanowiącego ich własność, prywatnego samochodu osobowego faktycznie wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, tj. niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (niewpisanego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niebędącego samochodem o wartości do 10 tys. zł, niebędącego samochodem niezaliczonym do środków trwałych z uwagi na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok). (…)

 

 

Nowy limit odpisów amortyzacyjnych w 2019 r.

 

Zmiany w ustawach o PIT i CIT od 1 stycznia 2019 r. przyniosą też podatnikom bardziej pożądane nowości. Jedną z nich jest podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego, uznawanych za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Limit ten zostanie podniesiony z obecnych 20.000 euro do 150.000 zł. Ze względu na ustalenie tego limitu w polskiej walucie, nie będzie już konieczności każdorazowego przeliczania go na złote według kursu ogłaszanego przez NBP na dzień przekazania auta do używania.

Nie zmienią się natomiast zasady ustalania części odpisów amortyzacyjnych wyłączonej z kosztów podatkowych. W 2019 r. dalej będzie to ta część odpisu amortyzacyjnego, która przypada na wartość początkową samochodu przekraczającą limit. Przy czym każdy odpis stanowić będzie koszt podatkowy w części określonej proporcjonalnie do podanego limitu – nie zalicza się do kosztów całej wartości odpisów amortyzacyjnych, aż do chwili osiągnięcia limitu. Takie stanowisko zajął m.in. NSA w wyroku z 27 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2241/11.

Nowy limit odpisów amortyzacyjnych w 2019 r. będzie miał zastosowanie również do aut wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed nowelizacją ustaw o PIT i CIT.

 

 

Limit odpisów amortyzacyjnych dla samochodu elektrycznego w 2019 r.

 

W art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r. znajdzie się regulacja, zgodnie z którą limit odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej samochodu osobowego jest jeszcze wyższy w przypadku pojazdów elektrycznych. Uznaje się za nie samochody spełniające kryteria określone w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 i 1356). W wypadku samochodów elektrycznych limit odpisów amortyzacyjnych ma wynosić aż 225.000 zł.

Obecnie limit odpisów amortyzacyjnych dla takich aut wynosi 30.000 euro. Podatnicy nie mogą go jednak stosować, ponieważ przepisy te nie uzyskały jeszcze pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej. Nowy limit 225.000 zł będzie się więc stosowało do pojazdów elektrycznych oddanych do używania od dnia następującego po dniu ogłoszenia przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w przywołanych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej.

Zanim to nastąpi, przedsiębiorcy będący użytkownikami samochodów elektrycznych dokonują dla nich odpisów amortyzacyjnych na takich samych zasadach, jak użytkownicy innych aut – do limitu 20.000 euro obecnie i 150.000 zł od 1 stycznia 2019 r.

 

 

Limit odpisów amortyzacyjnych dla leasingodawców w 2019 r.

 

Odrębne regulacje przewidziano dla podatników, o których mowa w art. 16 ust. 5b ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 5b ustawy o PIT:

Art. 23

(…)

5b. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

 

Zgodnie z powyższym przepisem, limit odpisów amortyzacyjnych nie będzie dotyczył aut oddanych m.in. przez leasingodawców do odpłatnego użytkowania na podstawie umowy leasingu a także wynajmowanych czy dzierżawionych itp. o ile jest to przedmiotem działalności podatnika.

 

 

Pozostałe zmiany – koszty składek na ubezpieczenie w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. z kosztów uzyskania przychodów wyłączone zostaną składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości pojazdu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Zmiana ta zostanie wprowadzona w art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PIT. Nowa regulacja nie będzie dotyczyła samochodu osobowego niezaliczonego przez podatnika do środków trwałych, o którym mowa we wcześniejszej części artykułu.