Pracodawcy mają prawo do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od należności wypłacanych pracownikowi o kwotę 46,33 zł miesięcznie – wymaga to jednak terminowego złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy wzór tego druku. Sprawdź, do kiedy należy złożyć oświadczenie PIT-2, aby zachowało ono moc prawną w 2018 r.

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2352). Określiło ono m.in. nowy wzór oświadczenia pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2.

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 uprawnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikowi należności. Pomniejszenia tego dokonuje się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT, czyli o 46,33 zł miesięcznie.

 

Nowy wzór oświadczenia PIT-2 w 2018 r.

W 2018 r. obowiązują takie same zasady pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy, jak w roku poprzednim. Dokonywać go mogą wyłącznie pracodawcy będący w posiadaniu złożonego terminowo oświadczenia PIT-2.

Pomniejszenia można dokonywać wyłącznie za miesiące od początku roku do miesiąca (z tym miesiącem włącznie), w którym dochód pracownika w danym zakładzie pracy przekroczy kwotę górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł. Pracodawca zaprzestaje stosowania kwoty zmniejszającej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył tę granicę.

 

Uwaga!

Dla przychodów od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje następująca wersja druku:

PIT-2(5) – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Terminowe złożenie PIT-2 w 2018 r.

W składanym pracodawcy oświadczeniu PIT-2 pracownik potwierdza, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli dochodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy, bądź z najmu lub dzierżawy,
  • dany zakład pracy jest właściwy do stosowania zmniejszenia zaliczek na podatek dochodowy

 

Oświadczenie PIT-2 zachowuje moc prawną wyłącznie wtedy, gdy zostanie złożone terminowo. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, należy je złożyć przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku. Przy czym nie ma potrzeby ponawiania oświadczenia co roku – jeśli stan faktyczny podany w pierwotnym oświadczeniu się nie zmienił, zachowuje ono swoją ważność na lata następne.

Osoby, które wcześniej nie spełniały warunków do złożenia PIT-2, jednak spełniają je w 2018 r., mogą złożyć oświadczenie pracodawcy – wtedy będzie on uprawniony do dokonywania pomniejszeń zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 46,33 zł miesięcznie. Należy jednak pamiętać o złożeniu dokumentu przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w 2018 r.

 

W nowym rozporządzeniu znalazły się także wzory oświadczeń PIT-2A i PIT-3, deklaracji PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR oraz informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R i IFT-1/IFT-1R.

 

Czytaj też: Zwolnienia z kas fiskalnych – nowe przepisy od 1 stycznia 2018 r.