Składając pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo do doręczeń bądź zawiadomienie o ich zmianie lub odwołaniu należy pamiętać o korzystaniu z nowych wersji druków. Obowiązują one od 1 marca 2017 r. i zostały określone w załącznikach do dwóch nowych rozporządzeń. Sprawdź, z jakich wersji druków pełnomocnictw i zawiadomień korzystać w 2017 r.

Dnia 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10.01.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 138). Ten nowy akt prawny wprowadził zmiany w rozporządzeniu z Ministra Finansów z dnia 21.06.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 916). Określono w nim wzory druków pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego OPO-1.

W tym samym terminie weszło w życie również rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2017 r. poz. 349), które zmodyfikowało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330). W tym akcie prawnym z kolei określono nowe wzory formularzy pełnomocnictwa szczególnego PPS-1, zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego OPS-1, a także pełnomocnictwa do doręczeń PPD-1 oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń OPD-1.

Nowe wzory druków pełnomocnictw i zawiadomień o zmianie można znaleźć w załącznikach do wymienionych rozporządzeń. Podatnik składający dokumenty w urzędzie skarbowym musi pamiętać o wybraniu aktualnej wersji formularza.

 

Wersje formularzy obowiązujące od 1 marca 2017 r.:

PPO-1(2) – Pełnomocnictwo ogólne

PPS-1(2) – Pełnomocnictwo szczególne

PPD-1(2) – Pełnomocnictwo do doręczeń

OPO-1(1) – Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

OPS-1(2) – Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

OPD-1(2) – Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

 

Przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń weszły w życie wraz z nowelizacją ustawy – Ordynacja podatkowa dnia 1 stycznia 2016 r. Od tej daty można ustanawiać pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń, natomiast przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego weszły w życie 1 lipca 2016.

Pełnomocnictwo ogólne (składane na formularzu PPO-1) jest upoważnieniem do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Pełnomocnictwo szczególne (składane na formularzu PPS-1) jest upoważnieniem do działania w konkretnej sprawie podatkowej bądź w innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej

Pełnomocnictwo do doręczeń (składane na formularzu PPD-1) jest upoważnieniem do odbioru korespondencji w imieniu osoby, która czasowo przebywa poza granicami kraju.

 

Pełnomocnictwa składa się bezterminowo lub na czas nieokreślony. W każdej chwili można je odwołać lub zmienić – służą do tego odpowiednio formularze OPO-1, OPS-1 oraz OPD-1. Pełnomocnictwo ogólne należy składać elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających taką wysyłkę, podatnik może złożyć dokument w postaci papierowej.

 

Czytaj też: UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P – nowe druki pełnomocnictw od 1.03.2017