Podatnicy ustanawiający pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych od 1 marca 2017 r. muszą korzystać z nowych wersji druków UPL-1 i UPL-1P, a także zawiadomień o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1 i OPL-1P. Sprawdź, jakie wersje druków obowiązują, gdzie należy składać dokumenty i jakie wymagania musi spełnić osoba ustanawiana jako pełnomocnik.

Przedsiębiorca zobowiązany do składania deklaracji podatkowych ma prawo ustanowić pełnomocnika, który w jego imieniu będzie dopełniał tego obowiązku. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zgłoszona w urzędzie skarbowym.

Pełnomocnictwo na druku UPL-1 lub UPL-1P składa się do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników, czyli zasadniczo według miejsca zamieszkania bądź siedziby podatnika. Ustanawia się je bezterminowo lub na czas określony, przy czym osoba zgłaszająca w każdej chwili może takie pełnomocnictwo zmienić lub odwołać – w tym celu składa się zawiadomienie odpowiednio na druku OPL-1 lub OPL-1P.

 

Nowe druki pełnomocnictw

Od 1 marca 2017 r. obowiązują nowe wzory pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1, pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P, a także zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPL-1 oraz zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1P.

Nowe wzory pełnomocnictw i zawiadomień o zmianie zostały określone w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.01.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2017 r. poz. 333). Ten nowy akt prawny wprowadził zmiany w rozporządzeniu z dnia 29.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2337).

 

Wersje druków pełnomocnictw i zawiadomień obowiązujące od 1 marca 2017 r.:

UPL-1(6) – Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

OPL-1(5) – Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UPL-1P(1) – Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

OPL-1P(1) – Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 

Podatnicy ustanawiający pełnomocnika do podpisywania deklaracji składanej drogą elektroniczną muszą pamiętać, iż od osoby takiej wymagane jest posiadanie przypisanego do niej bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa na druku UPL-1 jest wymagane także w przypadku elektronicznej wysyłki plików JPK_VAT. Warto przypomnieć, iż od 1 stycznia 2017 r. obowiązek przesyłania plików JPK objął małych i średnich przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2018 r. obejmie także mikroprzedsiębiorców.

 

Czytaj też: Duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca; Definicje dla celów JPK