Od stycznia 2017 r. obowiązuje nowa wersja oświadczenia PIT-2 składanego przez pracownika przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku. Zmiana ma związek z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku. Sprawdź, jakie zasady w kwestii stosowania kwoty zmniejszającej podatek obowiązują w 2017 r.

Obniżenia zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek dokonuje pracodawca, który otrzymał od pracownika oświadczenie PIT-2. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), w oświadczeniu tym pracownik stwierdza, iż:

Art. 32

(…)

3. (…)

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3;

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

 

Aby oświadczenie PIT-2 zachowało moc prawną, musi zostać złożone przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Raz złożonego oświadczenia nie trzeba jednak ponawiać co roku – obowiązuje ono na dany rok i na lata kolejne. Jeśli pracownik nie przekazał pracodawcy PIT-2 wcześniej, jednak chce to zrobić w 2017 r., czas na dopełnienie tego obowiązku ma tylko do dnia poprzedzającego dzień wypłaty pierwszego wynagrodzenia w danym roku. W większości zakładów pracy terminy te będą wypadały na przełomie stycznia i lutego 2017 r.

Należy również pamiętać, iż każda zmiana stanu faktycznego wskazanego w oświadczeniu musi być każdorazowo zgłaszana pracodawcy przez pracownika.

 

Nowe zasady dot. kwoty zmniejszającej podatek 2017

Pracodawca będący w posiadaniu złożonego przez pracownika oświadczenia PIT-2 pomniejsza zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W związku ze zmianą kwoty wolnej od podatku od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się również zasady rządzące kwotą zmniejszającą podatek. W art. 27 ustawy o PIT został dodany ust. 1b w brzmieniu:

Art. 27

(…)

1b. Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1.

 

Doprecyzowany pkt 1 powyższego przepisu wskazuje na stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł rocznie. Oznacza to, iż miesięcznie przy poborze zaliczek od należności pracowniczych kwota ta wynosi 46,33 zł. Nowością jest zasada określona w pkt 2, zgodnie z którą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek uwzględnia się wyłącznie w odniesieniu do dochodów nieprzekraczających górnej granicy pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85.528 zł.

Nowe zasady dotyczące ustalania kwoty zmniejszającej podatek odnoszą się wyłącznie do rocznego obliczenia podatku.

 

Nowy wzór oświadczenia PIT-2 na 2017 r.

W 2017 r. obowiązuje również nowy druk oświadczenia PIT-2. Został on określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 58). W załącznikach nr 2 i 3 znajdują się także nowe wzory formularzy PIT-2A i PIT-3.

 

Wersje formularzy obowiązujące w 2017 r.:

PIT-2(5) – Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A(5) – Oświadczenia dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-3(5) – Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Czytaj też: Zmiana formy opodatkowania PIT w 2017 r.