Decyzja dotycząca zmiany formy opodatkowania powinna być dobrze przemyślana – wiąże bowiem na cały rok podatkowy i rzutuje na rozliczenia podatnika z urzędem skarbowym. Opodatkowanie skalą podatkową nie wymaga spełnienia żadnych wymogów, natomiast opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym czy kartą podatkową – już tak. Sprawdź, jak i do kiedy zmienić formę opodatkowania w 2017 r.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych na początku każdego roku mają prawo do zmiany stosowanej formy opodatkowania. Decyzję tę warto dobrze przemyśleć – każda forma opodatkowania ma bowiem swoje mocne i słabe strony – przyniesie korzyść podatnikowi wyłącznie wtedy, gdy będzie optymalnie dostosowana do specyfiki danej działalności.

Jedyną formą opodatkowania, która nie wymaga spełnienia dodatkowych wymogów, jest skala podatkowa – przysługuje ona każdemu podatnikowi z mocy prawa. Z pozostałych trzech form – podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej – mogą korzystać przedsiębiorcy spełniający warunki określone w przepisach.

Podatnik chcący kontynuować korzystanie z formy opodatkowania, z której korzystał w roku poprzednim, nie musi składać żadnych oświadczeń ani wniosków. Raz wybrana forma opodatkowania przysługuje bowiem na cały rok oraz na lata następne.

 

Skala podatkowa

Opodatkowanie na zasadach ogólnych w formie skali podatkowej 18% lub 32% to dla wielu podatników najkorzystniejsza forma. Umożliwia ona obniżanie przychodów o koszty ich uzyskania, rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci, korzystanie z ulg takich jak m.in. ulga na dziecko czy ulga rehabilitacyjna oraz pomniejszanie dochodu o straty poniesione w latach ubiegłych i składki na ubezpieczenie społeczne.

Wśród wad opodatkowania w formie skali podatkowej przedsiębiorcy wymieniają m.in. konieczność zmiany stawki z 18% na 32%, gdy w zeznaniu rocznym podstawa opodatkowania przekroczy kwotę 85.528 zł.

Podatnik chcący zrzec się innej formy opodatkowania na rzecz skali podatkowej w 2017 r. musi w urzędzie skarbowym złożyć pisemne zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową – w terminie do 20 stycznia 2017 r. Zawiadomienie to można złożyć poprzez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) składając stosowny wniosek.

 

Podatek liniowy

Przedsiębiorcy osiągający z działalności gospodarczej stosunkowo wysokie dochody chętnie wybierają opodatkowanie podatkiem liniowym. Dochody opodatkowane w ten sposób nie łączą się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, co dla podatnika uzyskującego dodatkowo inne dochody np. z zatrudnienia oznacza mniejsze ryzyko przekroczenia progu podstawy podatkowania, który obliguje do przejścia ze stawki 18% na stawkę 32%.

Wadą podatku liniowego jest stawka wyższa od stawki przewidzianej w pierwszym przedziale skali podatkowej. Ponadto opodatkowanie w tej formie wyklucza możliwość rozliczania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Podatnik nie ma też prawa do korzystania z ulg podatkowych.

Podatnik chcący w 2017 r. przejść na podatek liniowy z innej formy opodatkowania, musi do 20 stycznia 2017 r. złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik rozpoczynający działalność musi złożyć takie oświadczenie najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Istnieje możliwość dopełnienia tej formalności przez CEIDG.

Podatek liniowy może być stosowany przez większość podatników. Prawa do tej formy opodatkowania nie mają jednak przedsiębiorcy uzyskujący w ramach działalności gospodarczej przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnych lub byłych pracodawców, w przypadku gdy usługi te odpowiadają czynnościom wykonywanym przez podatnika w ramach stosunku pracy.

 

Ryczałt ewidencjonowany

W przypadku ponoszenia niewielkich kosztów działalności korzystne okaże się opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zaletami tej formy opodatkowania są niskie stawki ryczałtu i prowadzenie ewidencji podatkowej w uproszczony sposób. Wadami – brak prawa do pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania oraz brak możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Podobnie jak w przypadku podatku liniowego, dochody opodatkowane ryczałtem nie łączą się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

Podatnik chcący w 2017 r. opłacać ryczałt ewidencjonowany, pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania składa do urzędu skarbowego najpóźniej 20 stycznia 2017 r. W przypadku wspólników spółek oświadczenia składa się osobno do urzędów skarbowych właściwych według miejsca zamieszkania każdego z nich. Przedsiębiorcy rozpoczynających działalność oświadczenie składają najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Istnieje możliwość złożenia stosownego wniosku przez CEIDG.

Prawo do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2017 r. przysługuje podatnikom, których przychody w 2016 r. nie przekroczyły 250.000 euro (1.074.400 zł). Ponadto w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym znajduje się katalog wyłączeń z prawa do opłacania ryczałtu. Nie przysługuje ono m.in. podatnikom uzyskującym przychody z prowadzenia aptek czy lombardów.

 

Karta podatkowa

Podatnicy prowadzący działalność niewielkich rozmiarów, którzy uzyskują stosunkowo wysokie dochody, chętnie wybierają opodatkowanie w formie karty podatkowej. Stała wysokość karty pozwala precyzyjnie określić kwotę podatku do zapłaty. Ponadto kartowicze jako jedyni mogą zrzec się tej formy opodatkowania w trakcie roku – wystarczy, że złożą w urzędzie skarbowym odpowiednie zawiadomienie – mają na to 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji w sprawie zastosowania karty podatkowej lub decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Opodatkowanie kartą podatkową wyklucza prawo do korzystania z ulg i odliczeń, rozliczania wspólnie z małżonkiem czy w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeśli podatnik spełnia warunki określone w przepisach, może w 2017 r. przejść na kartę podatkową z innej formy opodatkowania. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa na formularzu PIT-16 do 20 stycznia 2017 r. W przypadku spółek cywilnych obowiązanym do złożenia wniosku jest jeden ze wspólników – PIT-16 można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność składają wniosek przed dniem jej rozpoczęcia.

Warunki dla podatników chcących skorzystać z opodatkowania kartą podatkową zostały określone w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ta forma opodatkowania przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą z rodzajów wyszczególnionych w art. 23 tejże ustawy.

Sprawdź, czy nie musisz mieć kasy fiskalnej w 2017 r.