Zbliża się ostateczny termin na złożenie zeznania rocznego PIT za 2016 r. Podatnik może złożyć zeznanie osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez e-Deklaracje bądź Portal Podatkowy. Sprawdź gdzie, jak i do kiedy złożyć zeznanie roczne PIT za 2016 r. i czym się kierować przy wyborze odpowiedniego formularza.

Obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT spoczywa na każdym podatniku, który w poprzednim roku osiągnął przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O tym, jaki formularz należy wybrać, decyduje źródło przychodu, rodzaj opodatkowania oraz sposób zapłaty podatku.

Zeznanie roczne PIT za 2016 r. należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika na ostatni dzień grudnia 2016 r. Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie, a mają różne miejsca zamieszkania, zeznanie roczne składają do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania jednego z nich.

 

Termin złożenia PIT za 2016 r.

Zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 składa się do końca kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Jeśli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu (lub dniach). Ze względu na fakt, iż 30 kwietnia 2017 r. wypada w niedzielę, natomiast 1 maja to dzień wolny od pracy, zeznanie roczne PIT za 2016 r. należy złożyć do 2 maja 2017 r.

Wcześniejszy termin obowiązuje podatników zobowiązanych do złożenia zeznania rocznego PIT-28 – należało je złożyć do końca stycznia 2017 r.

 

Ważne!

Zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2016 r. należy złożyć do wtorku 2 maja 2017 r. – jest to również termin zapłaty podatku wynikającego z rozliczenia.

 

Sposób złożenia PIT za 2016 r.

Podatnik ma do wyboru kilka sposobów na przekazanie PIT za 2016 r.: może to zrobić osobiście w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem poczty, w urzędomacie lub drogą elektroniczną.

Coraz bardziej popularne elektroniczne złożenie zeznania rocznego wymaga pobrania i instalacji programu e-Deklaracje. System podpowiedzi i automatycznego wypełniania pól ułatwia sporządzanie zeznania i pozwala na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu. Aby wysłać PIT przez e-Deklaracje nie trzeba posiadać elektronicznego podpisu – weryfikacja podatnika odbywa się poprzez podanie kwoty przychodu z zeznania złożonego w poprzednim roku.

Podatnicy składający zeznania roczne PIT-37 i PIT-38 mogą też skorzystać ze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (tzw. PFR – pre-filled tax return) dostępnego na Portalu Podatkowym. Przygotowane przez urzędników zeznanie wystarczy zweryfikować i uzupełnić o ewentualne ulgi i odliczenia – dzięki takiemu rozwiązaniu podatnik oszczędza czas, który musiałby poświęcić na wypełnianie formularza na podstawie danych z informacji PIT-11, PIT-8C czy PIT-R. W przypadku PIT-37 z PFR mogą skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się indywidualnie, jak i małżonkowie składający wspólne zeznanie, a także rodzice samotnie wychowujący dzieci. Istnieje również możliwość wskazania wybranej organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1% podatku.

W przypadku elektronicznego składania zeznania rocznego PIT – zarówno przez e-Deklaracje, jak i Portal Podatkowy – potwierdzeniem wysłania formularza jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

 

Wybór formularza PIT za 2016 r.

Składając zeznanie roczne PIT, należy pamiętać o wybraniu właściwego formularza w aktualnej wersji. Dla przychodów osiągniętych i strat poniesionych od 1 stycznia 2016 r. obowiązują następujące wersje druków:

PIT-28(19)  – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-36(23)  – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36L(12)  – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-37(23)  – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38(11)  – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-39(7)  – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

 

Zeznanie roczne PIT-28 za 2016 r. do końca stycznia 2017 r. powinni złożyć podatnicy, którzy osiągnęli przychody z działalności gospodarczej lub najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zeznanie roczne PIT-36 za 2016 r. składają podatnicy, którzy osiągnęli przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. PIT-36 składają także podatnicy obniżający dochód o straty z lat ubiegłych oraz doliczający do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci. Ponadto formularz ten służy do wykazania przychodów, które nie mieszą się w zakresie zeznania PIT-37: zostały osiągnięte bez pośrednictwa płatnika bądź ze źródeł położonych poza terytorium Polski.

Zeznanie roczne PIT-36L za 2016 r. składają podatnicy, którzy osiągnęli przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane podatkiem liniowym.

Zeznanie roczne PIT-37 za 2016 r. składają podatnicy, którzy osiągnęli przychody za pośrednictwem płatnika, ze źródeł położonych na terytorium Polski, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W PIT-37 wykazuje się m.in. przychody z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, stosunku służbowego, emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków, praw autorskich itp.

Zeznanie roczne PIT-38 za 2016 r. składają podatnicy, którzy osiągnęli przychody z kapitałów pieniężnych (odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach itp.).

Zeznanie roczne PIT-39 za 2016 r. składają podatnicy, którzy osiągnęli przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych podatkiem liniowym 19%, nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r.

 

Czytaj też: Zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. – jak sprawdzić, kiedy otrzymam?