W 2017 r. jedynie Izba Skarbowa w Katowicach udostępnia podatnikom możliwość sprawdzenia on-line stanu realizacji zwrotu podatku z zeznania rocznego. Krajowa Informacja Skarbowa zachęca do sprawdzania dostępności takiej możliwości na stronie izb i urzędów skarbowych lub kontaktowanie się z właściwym urzędem. Sprawdź, jakie zasady dokonywania zwrotu nadpłaty podatku obowiązują w 2017 r.

Podatnicy, którzy spodziewają się zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego, zazwyczaj starają się rozliczyć jak najwcześniej. Jak wiadomo, czym szybciej złożony PIT, tym szybsze otrzymanie zwrotu. Zgodnie z art. 77 § 1 pkt 5 ustawy – Ordynacja podatkowa, urząd skarbowy zwraca przysługującą podatnikowi kwotę nadpłaty w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

W latach poprzednich na stronach internetowych izb skarbowych można było sprawdzić, na jakim etapie jest planowany zwrot. Wystarczyło wybrać odpowiedni urząd skarbowy, a następnie podać numer PESEL oraz kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu. Po weryfikacji system wyświetlał stan realizacji zwrotu: można było dowiedzieć się, czy został już wysłany, czy urząd dopiero planuje taką wysyłkę. Ponadto można było upewnić się, czy zeznanie roczne do urzędu dotarło i czy zostało pozytywnie zweryfikowane.

W 2017 r. jedynie Izba Skarbowa w Katowicach udostępnia możliwość sprawdzenia on-line stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku. Na stronach internetowych pozostałych izb „dawne” linki przekierowują na stronę Izby Administracji Skarbowej. W związku z tym nasze biuro skierowało pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej, gdzie można sprawdzić stan realizacji zwrotu nadpłaty podatku z zeznania rocznego PIT za 2016 r.

W odpowiedzi zostaliśmy poinformowani, iż należy sprawdzać na stronach internetowych właściwej izby skarbowej i urzędu skarbowego, czy można dokonać takiej weryfikacji on-line. W przypadku braku takiej opcji wskazano na możliwość kontaktowania się z danym urzędem skarbowym w celu uzyskania informacji na temat swoich rozliczeń podatkowych.

 

Zadaj pytanie do eksperta MF

Za pośrednictwem Portalu Podatkowego podatnicy mogą kierować pytania do Krajowej Informacji Skarbowej. Usługa „Zadaj pytanie” pozwala na skierowanie wiadomości bezpośrednio do eksperta Ministerstwa Finansów. Należy opisać problem czy zagadnienie, wypełnić wszystkie pola formularza, a także podać adres e-mail, na który skierowana zostanie odpowiedź.

Krajowa Administracja Skarbowa podkreśla przy tym, iż uzyskana odpowiedź nie będzie stanowiła indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu przepisów rozdziału 1a działu II Ordynacji podatkowej. Nie będzie też informacją pozostającą w związku z przedmiotem podstępowania podatkowego w rozumieniu art. 121 § 2 tego aktu prawnego.

Jeśli dany podatnik chce otrzymać odpowiedź przed 2 maja 2017 r., musi wysłać pytanie najpóźniej we wtorek 25 kwietnia 2017 r.

 

Zwrot nadpłaty podatku w PIT za 2016.

Najczęściej wybieraną formą dokonywania zwrotu przez urząd skarbowy jest przelew na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK. Niektórzy podatnicy – zobowiązani do posiadania takiego rachunku – otrzymują zwrot tą drogą obligatoryjnie, pozostali – fakultatywnie.

Aby uzyskać zwrot nadpłaty podatku przelewem na konto, należy udzielić urzędowi skarbowemu informacji o rachunku. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składają w tym celu formularz CEIDG-1. Podatnicy, dla których identyfikatorem podatkowym jest NIP – druk NIP-7, natomiast pozostali podatnicy – ZAP-3. Raz złożony dokument obowiązuje na dany rok i na lata kolejne. Należy przy tym pamiętać o poinformowaniu urzędu skarbowego o każdej zmianie rachunku – aktualizacji takich również dokonuje się za pomocą wymienionych formularzy.

Zwrot nadpłaty podatku można również odebrać w kasie urzędu skarbowego – wypłaty takiej dokonuje się na żądanie podatnika, np. wyrażonej na piśmie.

Jeśli dana osoba nie musi posiadać konta bankowego na potrzeby rozliczeń podatkowych, może otrzymać zwrot przekazem pocztowym. Należy jednak podkreślić, iż urzędy nie realizują przekazem zwrotów w kwocie niższej niż dwukrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, czyli do kwoty 23,20 zł.

 

Pomniejszenie kwoty zwrotu może zostać przez urząd dokonane w przypadku wystąpienia u podatnika zaległości podatkowych. Nadpłatę taką zalicza się na poczet zaległości i odsetek. Podobnie w przypadku długów dochodzonych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zarachowanie całej lub części przysługującej podatnikowi kwoty zwrotu nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Termin zwrotu nadpłaty podatku w 2017 r.

Należy pamiętać, iż termin 3 miesięcy na dokonanie zwrotu przez urząd skarbowy liczy się od dnia złożenia zeznania i mija z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada dniowi złożenia zeznania. Jeśli natomiast takiego dnia nie ma, termin przesuwa się na ostatni dzień miesiąca (przykładowo podatnik, który złożył zeznanie roczne PIT dnia 31 marca 2017 r., zwrot nadpłaty podatku otrzyma do 30 czerwca 2017 r., w czerwcu nie ma bowiem 31-go dnia). Terminy wypadające w soboty, niedziele lub święta ulegają przesunięciu na pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

W przypadku konieczności złożenia korekty zeznania rocznego termin 3 miesięcy na dokonanie zwrotu nadpłaty liczy się od dnia złożenia korekty lub – jeśli dokonuje jej urząd skarbowy – upływu terminu wniesienia sprzeciwu na dokonaną korektę.

 

Nowy druk PIT-OP: Emeryt i rencista może przekazać 1% podatku w 2017 r.