Nowelizacja ustawy o PIT zlikwidowała prawo pracowników do złożenia pracodawcy oświadczenia PIT-12, a co za tym idzie przeniesienia na niego obowiązku dokonania rozliczenia rocznego. Podatnicy nie zostali jednak pozostawieni bez wsparcia – w 2018 r. mogą go udzielić urzędy skarbowe. Sprawdź, czym jest druk PIT-WZ i jak w praktyce dokonać rozliczenia rocznego PIT za  2017 r.

Ustawa nowelizacyjna z 9 marca 2017 r. uchyliła przepisy art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – regulowały one kwestię sporządzania rocznego obliczenia podatku przez płatników. Oznacza to, iż w 2018 r. pracownicy nie mogli już składać oświadczenia PIT-12, a pracodawcy nie sporządzają już rocznego obliczenia podatku PIT-40. Oba te formularze zostały zlikwidowane.

 

Koniec z PIT-12 i PIT-40 w 2018 r.

Przypomnijmy: prawo do złożenia oświadczenia PIT-12 przysługiwało podatnikom, którzy spełniali kryteria określone w art. 37 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu sprzed 15 marca 2017 r. Jednym z nich było uzyskanie w danym roku podatkowym przychodów wyłącznie od jednego pracodawcy. Pracodawca sporządzał i przekazywał do urzędu skarbowego roczne obliczenie podatku na druku PIT-40. Oświadczenie PIT-12 należało złożyć do 10 stycznia roku następującego po danym roku podatkowym.

Rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40, oprócz zakładów pracy, dokonywali także płatnicy mający status:

  • osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych, które dokonują wypłaty emerytur oraz rent z zagranicy
  • rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, które pobierały w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, jak również od wypłaconych na rzecz tych osób zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
  • centrum integracji społecznej pobierających zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym
  • jednostek organizacyjnych uczelni, placówek naukowych, zakładów pracy oraz innych jednostek organizacyjnych dokonujących wypłaty stypendiów
  • aresztów śledczych oraz zakładów karnych wypłacających należności za pracę przypadające osobom tymczasowo aresztowanym oraz skazanym

 

PIT-WZ zamiast PIT-12 w 2018 r.

Podatnicy, którzy wcześniej korzystali z prawa do złożenia pracodawcy oświadczenia PIT-12, nie zostaną jednak pozostawieni samym sobie. Ustawodawca przewidział bowiem wprowadzenie możliwości sporządzenia wstępnego zeznania rocznego przez urząd skarbowy. Aby skorzystać z tego prawa, podatnik składa wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy na zupełnie nowym druku PIT-WZ.

Urzędnicy na sporządzenie zeznania będą mieli 5 dni od złożenia wniosku przez podatnika. Gdy formularz będzie gotowy, podatnik otrzyma informację drogą mailową – będzie mógł zaakceptować lub odrzucić sporządzony dokument. Jeśli go zaakceptuje, będzie to oznaczało złożenie zeznania rocznego. Jeśli go odrzuci, będzie zobowiązany samodzielnie sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego zeznanie roczne.

Skorzystanie z pomocy urzędu nie pozbawi podatnika prawa do skorzystania z ulg i odliczeń w PIT w 2018 r. Rozliczenie roczne zostanie przez urzędników sporządzone na podstawie danych z informacji przekazanych przez pracodawców i organy rentowe, jak również informacji wskazanych we wniosku PIT-WZ przez samego podatnika.

Należy przy tym pamiętać, iż niezależnie od tego, czy podatnik sam dokonuje rozliczenia, czy korzysta w tym zakresie z pomocy urzędu, to na nim spoczywa obowiązek terminowego złożenia zeznania PIT za 2017 r.

 

Cel zmian w PIT 2018

Jak wyjaśnia ustawodawca, likwidacja oświadczenia PIT-12 i druku rocznego obliczenia podatku PIT-40 podyktowana była spadającą popularnością tych formularzy. Celem zmian jest także odciążenie pracodawców poprzez uchylenie dodatkowych obowiązków.

 

Wciąż obowiązuje jednak druk PIT-40A – to roczne obliczenie podatku sporządzają organy rentowe w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy o PIT. Urząd skarbowy oraz podatnik otrzymują roczne obliczenie podatku PIT-40A do końca lutego roku następującego po danym roku podatkowym.

 

Zobacz też: Oświadczenie pracownika PIT-2 – nowy wzór w 2018 r.