Dnia 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie, które wprowadziło nowy kod przyczyny wyrejestrowania oraz zmieniło opis kodu ubezpieczenia 11 34. Sprawdź, jakie czynności należy wykonać, aby dokonać aktualizacji programu Płatnik 10.01.001, która pozwoli tworzyć dokumenty z nowymi kodami.

Osoby korzystające z programu Płatnik 10.01.001 powinny dokonać aktualizacji słowników i komponentów. Od 1 marca 2017 r. obowiązuje bowiem nowy kod przyczyny wyrejestrowania:

800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 kodeksu pracy.

Zmieniono także opis kodu tytułu ubezpieczenia 11 34. Wyrazy „funkcjonariusz Służby Celnej” zastąpiono wyrazami „funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”. Zmiana ta związana jest z ustanowieniem od 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Modyfikacje te zostały wprowadzone mocą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 319).

 

Aktualizacja automatyczna

Program Płatnik przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy baza słowników i komponentów jest aktualna. Jeśli wykryta zostanie nowsza wersja, w programie pojawi się okno „Aktualizacja programu i danych płatnika”. Kliknięcie przycisku „Pobierz aktualizacje” spowoduje automatyczne wykonanie odpowiednich czynności – jeśli zakończą się one powodzeniem, na ekranie pojawi się komunikat „Zaktualizowano”.

Jeśli użytkownik korzysta z najnowszej wersji programu, w pozycji Komponenty i słowniki widnieje status „Aktualne”.

Aktualizację można wykonać także podczas pracy z programem. Należy w takim wypadku wybrać z menu polecenia „Administracja”>„Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika”. Pojawi się okno „Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika”. Od tego momentu należy wykonywać dokładnie takie same czynności, jak przy dokonywaniu aktualizacji Płatnika przy uruchamianiu.

 

Aktualizacja ręczna (z pliku)

Plik aktualizacyjny programu Płatnik należy pobrać ze strony pue.zus.pl i rozpakować zawartość do wybranego katalogu. Następnie z menu programu wybrać polecenia „Administracja” > „Aktualizuj komponenty programu – z dysku…”. Po wykonaniu tych czynności w programie wyświetlone zostanie okno „Aktualizacja programu i danych płatnika” – należy wybrać opcję „Pobierz aktualizacje”, a następnie wybrać katalog z rozpakowanym pobranym plikiem metryka.xml. Plik ten zostanie załadowany do programu, po czym nastąpi aktualizacja. Jeśli wszystkie czynności zostaną wykonane poprawnie, w Płatniku wyświetli się komunikat „Zaktualizowano”.

 

Czytaj też: Nowe kontrole podatkowe od 1 marca 2017 – Krajowa Administracja Skarbowa