Najpopularniejsze zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 r. przysługuje podatnikom, których obrót roczny ze sprzedaży na rzecz konsumentów nie przekracza 20.000 zł. Jednakże nie jest to jedyna możliwość uniknięcia konieczności zakupu urządzenia rejestrującego. Po spełnieniu określonych warunków, prawo to przysługuje m.in. podatnikom, który otrzymują płatności przelewem na rachunek. Sprawdź, jak z niego skorzystać!

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Z kolei w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519) określono szczegółowe warunki korzystania z tych zwolnień.

 

Płatność przelewem a zwolnienie z kasy fiskalnej w 2021 roku

Niezależnie od obrotu uzyskiwanego ze sprzedaży na rzecz konsumentów, przedsiębiorca może korzystać ze zwolnień określonych w załączniku do rozporządzenia. Jedno z nich dotyczy sytuacji, gdy za świadczone usługi otrzymuje zapłatę na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK. Aby skorzystać ze zwolnienia z kas fiskalnych dla usług z płatnością przelewem, należy spełnić warunki wyznaczone w poz. 37 załącznika do rozporządzenia:

 1. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

 

W praktyce oznacza to, iż usługodawca otrzymujący należności wyłącznie przelewem może nie mieć kasy fiskalnej w ogóle. Z kolei posiadacz urządzenia nie musi wystawiać paragonu dla klienta do takiej transakcji. Musi jednak prowadzić dodatkową ewidencję takiej sprzedaży.

 

Czynności wyłączone ze zwolnień

Ale uwaga! Nie każdy podatnik może skorzystać z omawianego zwolnienia z kas dla świadczenia usług z zapłatą na rachunek. Wyłączenie z tego prawa dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

 • 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
  (…)
  2) świadczenia usług:

  a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
  g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
  h) doradztwa podatkowego,
  i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 52.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
  – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

 

Poza nielicznymi wyjątkami, świadczenie tych usług całkowicie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. – jakie zmiany?