Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października decyduje, jaka po przeliczeniu na złote będzie wysokość limitów w rachunkowości, VAT, PIT i CIT. Sprawdź, kto w 2018 r. będzie mógł prowadzić uproszczoną księgowość, dokonywać rozliczeń ryczałtem ewidencjonowanym oraz zachować status małego podatnika. Poznaj też limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2018 r.

Podatnicy, którzy spełnią wymagania określone w przepisach prawa podatkowego lub przepisach o rachunkowości, mogą korzystać z różnego rodzaju preferencji. Wymagania te zwykle związane są z wysokością przychodu osiąganego przez dany podmiot. Na początku października każdego roku ustalane są limity na rok kolejny m.in. dla zachowania statusu małego podatnika, prowadzenia uproszczonej księgowości czy rozliczania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wprawdzie limity te określone są w stałej kwocie, jednak wartości te wyrażone są w walucie euro. W związku z tym konieczne jest przeliczenie limitu na walutę polską. W opisanych poniżej przypadkach przeliczenia tego dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Dnia 2 października 2017 r. kurs ten wynosił 4,3137 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2017).

 

Limit 2018: Księgi rachunkowe

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeśli wartość ich przychodów w poprzednim roku była wyższa niż równowartość kwoty 2.000.000 euro.

W przypadku przekroczenia tego limitu, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych powstaje z dniem 1 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik, który nie przekroczył limitu, może prowadzić uproszczoną księgowość. Ma też prawo przejść z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość dobrowolnie – w takim wypadku jest zobowiązany złożyć stosowne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym do końca roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Obowiązku tego może też dopełnić na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, czyli na formularzu CEIDG-1.

Limit przychodów za 2017 r., po przekroczeniu którego podatnik musi prowadzić księgi handlowe od 1 stycznia 2018 r., wynosi 8.627.400 zł (2.000.000 euro × 4,3137 zł/euro).

 

Limit 2018: Mały podatnik VAT

Status małego podatnika VAT w 2018 r. zachowają podmioty, których wartość sprzedaży w roku 2017 nie przekroczy równowartości 1.200.000 euro. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić do 1.000 zł. Mali podatnicy VAT mają prawo do różnych preferencji, m.in. rozliczania VAT za okresy kwartalne lub według tzw. metody kasowej.

Małym podatnikiem VAT może być także podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). W takim wypadku limit prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi wynosi 45.000 euro.

Limit wartości sprzedaży brutto w 2017 r., którego nieprzekroczenie uprawnia do zachowania statusu małego podatnika VAT w roku 2018, wynosi 5.176.000 zł (1.200.000 zł x 4,3137 zł/euro). W przypadku pośredników jest to limit wartości prowizji lub innych postaci wynagrodzenia i wynosi 194.000 zł (45.000 euro × 4,3137 zł/euro).

 

Limit 2018: Mały podatnik w podatku dochodowym

Podobnie jak w przypadku małych podatników VAT, limit wartości przychodów brutto dla zachowania statusu małego podatnika w podatku dochodowym wynosi 1.200.000 euro. Po przeliczeniu na złote, kwotę tę zaokrągla się do 1.000 zł – zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Limit wartości przychodów brutto w 2017 r., którego nieprzekroczenie uprawnia do zachowania statusu małego podatnika PIT lub CIT w 2018 r., wynosi 5.176.000 zł (1.200.000 zł x 4,3137 zł/euro).

 

Limit 2018: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt ewidencjonowany to preferencyjna forma rozliczania podatku, do której prawo zachowują podmioty nieprzekraczające limitu przychodów w wysokości 250.000 euro. Skorzystać z niego mogą zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność samodzielnie, jak i wspólnicy spółek.

W przypadku spółek limit 250.000 euro dotyczy łącznej kwoty przychodów wszystkich wspólników.

Limit przychodów za 2017 r., którego nieprzekroczenie uprawnia podatnika do dokonywania rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 r., wynosi 1.078.425 zł (250.000 euro × 4,3137 zł/euro).

 

Ryczałt można też opłacać kwartalnie – prawo to przysługuje jednak wyłącznie podatnikom, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 25.000 euro.

Limit przychodów za 2017 r., którego nieprzekroczenie uprawnia podatników do dokonywania rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego za okresy kwartalne w 2018 r., wynosi 107.842,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,3137 zł/euro).

 

Limit 2018: Jednorazowe odpisy amortyzacyjne

Prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych), przysługuje małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym wykonywanie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Wartość maksymalna tych odpisów to 50.000 euro – limit ten podlega zaokrągleniu do 1.000 zł po przeliczeniu na PLN.

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2018 r. wynosi 216.000 zł.

 

Limity 2018: Rachunkowość, VAT, PIT i CIT:

2.000.000 euro / 8.627.400 zł – prowadzenie ksiąg rachunkowych

1.200.000 euro / 5.176.000 zł – mały podatnik VAT

45.000 euro / 194.000 zł – mały podatnik VAT-pośrednik

1.200.000 euro / 5.176.000 zł – mały podatnik w podatku dochodowym

250.000 euro / 1.078.425 zł – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

25.000 euro / 107.842,50 zł – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany za okresy kwartalne

50.000 euro/ 216.000 zł – jednorazowe odpisy amortyzacyjne

 

Zobacz też: Amortyzacja środków trwałych po zmianach w 2017 r. w PIT i CIT