Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wystawiania świadectwa pracy do umów zawartych na okres próbny lub czas określony. Sprawdź, w jakich przypadkach pracodawca zobowiązany jest do wystawienia świadectwa pracy do 30 czerwca 2017 r. i w jakich terminach musi je wystawiać zgodnie z nowymi regulacjami.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r. pracodawca, który zatrudniał pracownika na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub czas określony, wystawiał świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie tych umów, z upływem 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z nich. Natomiast jeśli umowa wygasła lub została rozwiązana przed upływem tego terminu, obowiązkiem pracodawcy było wystawienie świadectwa pracy w dniu wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255). Ten nowy akt prawny zmienił m.in. zasady wystawiania świadectwa pracy do umów o pracę zawartych na czas określony.

Wystawianie świadectwa pracy w 2017 r.

Zgodnie z art. 97 § 1-2 Kodeksu pracy w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r., jeśli pracodawca nie zamierza nawiązać z danym pracownikiem nowego stosunku pracy, ma obowiązek wydać mu świadectwo pracy niezwłocznie w związku z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy – w ciągu 7 dni od jego rozwiązania lub wygaśnięcia.

Pracodawca nie ma obowiązku wydania świadectwa pracy, jeśli zamierza w ciągu 7 dni zawrzeć z danym pracownikiem kolejną umowę o pracę. Chyba że z wnioskiem o wydanie tego dokumentu wystąpi pracownik – wniosek może złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Przepisy przejściowe dot. wystawiania świadectwa pracy w 2017 r.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. przewiduje także przepisy przejściowe dot. terminu wystawiania świadectwa pracy do umów zawartych na czas określony. Jak wynika z art. 22 tego aktu prawnego, jeżeli w dniu 1 stycznia 2017 r. między stronami trwała zawarta przed tą datą umowa na czas określony lub okres próbny, świadectwo pracy wydaje się zgodnie z zasadami określonymi w nowych przepisach.

Jeśli natomiast w dniu 31 grudnia 2016 r. umowa, co do której nie minął jeszcze 24-miesięczny okres na wydanie świadectwa pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w poprzednim stanie prawnym, uległa zakończeniu, pracodawca za okresy zatrudnienia zakończone w dniu 1 stycznia 2017 r. musi wydać świadectwo pracy w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 30 czerwca 2017 r. Dotyczy to okresów zatrudnienia, za które do tej pory nie wydano świadectwa pracy.

Obowiązek wydania świadectwa pracy do 30 czerwca 2017 r. zachodzi także w przypadku, gdy z danym pracownikiem trwa kolejna umowa o pracę zawarta na czas określony.

Pracownik może też wystąpić z wnioskiem o wcześniejsze wydanie świadectwa pracy za okresy zakończone przed 1 stycznia 2017 r., za które świadectwo nie zostało jeszcze wydane. W takim wypadku pracodawca ma 7 dni na wydanie dokumentu pracownikowi – licząc od dnia złożenia takiego wniosku.

 

Zobacz też: Świadectwo pracy – zmiany od 1 czerwca 2017 r.