Jednym z najważniejszych wymogów zachowania prawa do ulgi na kasę fiskalną w 2017 r. jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, jakie zasady obowiązują w tej kwestii, jak odliczy ulgę czynny podatnik VAT, a jak uzyska ją przedsiębiorca zwolniony z tego podatku. Dowiedz się też, w jakich okolicznościach można utracić prawo do ulgi na kasę.

Podatnik rozpoczynający pracę z kasą fiskalną w 2017 r. ma prawo do jednorazowej ulgi na zakup takiego urządzenia – zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, ulga taka wynosi 90% ceny zakupu urządzenia netto – nie więcej niż 700 zł. Prawo do ulgi przysługuje na każde urządzenie fiskalne zgłoszone do urzędu skarbowego przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

 

Ulga na kasę fiskalną 2017 – warunki

Szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z ulgi na kasę fiskalną w 2017 r. znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163). W § 2 ust. 1 tego aktu prawnego określono warunki, po spełnieniu których podatnik rozpoczynający pracę z kasą może skorzystać z ulgi:

§ 2.1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”;

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Wspomniane w powyższym przepisie zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjowania. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363) określono wzór formularza tego zgłoszenia.

Warunkiem do uzyskania ulgi na kasę w 2017 r. jest również terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Nawet jednodniowe spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku pozbawia podatnika prawa do odliczenia ulgi. Przedsiębiorca koniecznie powinien znać aktualne przepisy dotyczące terminów wprowadzenia kasy w działalności.

Kolejny warunek to konieczność zakupienia urządzenia z ważną homologacją. Wymogiem tym nie należy jednak zaprzątać sobie głowy – jeżeli podatnik kupuje kasę w autoryzowanym serwisie fiskalnym w Pruszkowie, może mieć pewność, iż urządzenie spełnia wszystkie wymogi prawne. Wybrany serwis będzie towarzyszył podatnikowi przez cały okres użytkowania kasy, w zakresie m.in. okresowych przeglądów technicznych.

Aby uzyskać ulgę na kasę fiskalną, należy uregulować całą należność za urządzenie i posiadać dowód zapłaty.

Łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi na kasę fiskalną. Sposób uzyskania przysługującej kwoty zależy od statusu VAT przedsiębiorcy – inna procedura obowiązuje czynnych podatników VAT, a inna podatników korzystających ze zwolnienia z tego podatku.

 

Ulga na kasę fiskalną 2017 – odliczenie w deklaracji VAT

Czynny podatnik VAT odliczenia ulgi na kasę fiskalną dokonuje w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Prawo do tego przysługuje począwszy od deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Przy czym w niektórych przypadkach konieczne jest rozliczenie ulgi częściowo, w kilku deklaracjach VAT – kwota odliczenia nie może bowiem przekraczać różnicy między podatkiem należnym a naliczonym.

Z ulgi może skorzystać także podatnik, który w deklaracjach VAT wykazuje podatek naliczony w kwocie równej lub wyższej niż podatek należny, czyli nie płaci podatku VAT z danej deklaracji, ale wykazuje kwotę do przeniesienia na kolejny okres. Procedurę postępowania w takim wypadku reguluje § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie odliczania:

§ 3

(…)

3. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

 

W § 3 ust. 4 tego aktu prawnego wyznaczono zasadę korzystania z ulgi przez podatników rozliczających się w formie ryczałtu:

4. W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

 

Przepisy nie określają końcowego terminu dokonania odliczenia – można to zrobić nawet w kilku deklaracjach VAT, niekoniecznie dotyczących kolejno następujących po sobie okresów rozliczeniowych.

 

Ulga na kasę fiskalną 2017 – wniosek o zwrot

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT, który spełnił warunki do uzyskania ulgi na kasę fiskalną w 2017 r., składa w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. W ciągu 25 dni od otrzymania kompletnego wniosku urząd dokonuje zwrotu na wskazany przez podatnika rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Przepisy nie określają sformalizowanego wzoru takiego wniosku. W § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie odliczania wskazano jednak dane, jakie powinien zawierać oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć:

§ 4

(…)

2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;

4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

 

W wypadku podatników zwolnionych z VAT przepisy również nie wyznaczają końcowego terminu na wnioskowanie o przysługujący zwrot. Nawet przedsiębiorca, który rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej już jakiś czas temu, może otrzymać ulgę – o ile oczywiście spełnił wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie odliczania.

 

Utrata prawa do ulgi na kasę fiskalną

Nawet podatnik, który spełnił wszystkie wymogi do uzyskania ulgi na kasę fiskalną, może stracić do niej prawo. Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, konieczność zwrotu ulgi wystąpi w przypadku spóźnienia z obowiązkowym przeglądem technicznym lub zaprzestania używania kasy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania. Utrata prawa do ulgi następuje także w wypadku dokonania odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w cytowanym powyżej § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania.

Ponadto § 6 tego aktu prawnego wyznacza szczegółową listę przypadków, w których podatnik traci prawo do ulgi na kasę fiskalną:

§ 6.1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1) zaprzestaną działalności;

2) nastąpi otwarcie likwidacji;

3) zostanie ogłoszona upadłość;

4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

 

Przedsiębiorca, który utraci prawo do ulgi na kasę fiskalną, musi zwrócić uzyskaną uprzednio kwotę. Czynny podatnik VAT rozlicza zwrot ulgi w deklaracji VAT, a jeśli nie ma obowiązku składania deklaracji lub nie jest czynnym VATowcem dokonuje zwrotu na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do ulgi. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT zwrotu należy dokonać do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym takie okoliczności wystąpiły.

 

W ostatnich miesiącach urzędnicy dokonują wzmożonych kontroli wśród podatników, którzy skorzystali z ulgi na kasę fiskalną. Przedsiębiorcy otrzymują m.in. pisma z żądaniem udokumentowania zachowania prawa do takiego odliczenia lub zwrotu. Kontrolerzy wzywają np. do okazania książki kasy w celu stwierdzenia, czy podatnik terminowo dokonuje okresowych przeglądów technicznych. Nierzadko w wyniku takiej kontroli okazuje się, iż właściciel urządzenia fiskalnego musi zwrócić uzyskaną ulgę. Warto więc przez cały okres użytkowania kasy dbać o rzetelne wypełnianie wszystkich obowiązków.

 

Sprawdź, kiedy musisz mieć kasę fiskalną w 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Ten nowy akt prawny wprowadził istotne zmiany w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych. Zdecydowano się m.in. na zlikwidowanie 2-miesięcznego okresu na wprowadzenie kasy dla przedsiębiorców świadczących usługi wymienione w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia, czyli m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, a także usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów.

Od terminowości wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności zależy zachowanie prawa do ulgi na zakup tego urządzenia. Warto więc znać aktualne przepisy i zadbać o dopełnienie wszystkich obowiązków w ustawowych terminach.

 

Czytaj też: Zwolnienia z kas fiskalnych – rozporządzenie na 2017 r.