Wprowadzenie na rynek kas fiskalnych online przyniosło ważne zmiany m.in. w zasadach korzystania z ulgi do 700 zł na zakup tego urządzenia. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może dokonać odliczenia od 1 maja 2019 r. Poznaj nowe zasady rozliczania ulgi w deklaracji VAT i dowiedz się, w jakich okolicznościach trzeba zwrócić uzyskaną kwotę.

Początek maja 2019 r. przyniósł polskim przedsiębiorcom wiele zmian w zakresie użytkowania kas fiskalnych. Pojawiły się kasy fiskalne online – urządzenia przesyłające dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). W związku z wprowadzeniem na rynek kas nowego typu, a co za tym idzie określenie obowiązku wymiany urządzeń dla niektórych branż w określonych terminach, zmieniły się też przepisy dotyczące ulgi na zakup kasy.

Przepisy ogólne dotyczące ulgi na kasę znajdują się w ustawie o VAT. Dnia 1 maja 2019 r. wprowadzono w niej istotne zmiany. Stało się tak za sprawą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675).

Szczegółowe regulacje dotyczące ulgi znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820), które również weszło w życie 1 maja 2019 r.

 

Ulga na kasę online w 2019 r. – ile wynosi, komu przysługuje

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, ulga na zakup kasy fiskalnej od 1 maja 2019 r. wynosi 90% kwoty netto zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Nowością jest ograniczenie możliwości korzystania z takiego odliczenia wyłącznie do kas online’owych. Podatnik nie uzyska już ulgi na zakup kasy tradycyjnej z elektroniczną lub papierową kopią paragonu. Dotyczy to także przedsiębiorców rozpoczynających ewidencjonowanie.

Od 1 maja 2019 r. z ulgi na kasę fiskalną online korzystają trzy grupy podatników:

  • Rozpoczynający w terminie ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy online, jeśli powstał u nich obowiązek ewidencji
  • Dobrowolnie rozpoczynający prowadzenie sprzedaży za pomocą kasy online, którzy wcześniej nie stosowali w tym celu innych rodzajów kas
  • Wymieniający tradycyjną kasę na kasę online zgodnie z wymogiem określonym w ustawie – w odpowiednim terminie (dot. m.in. mechaników, wulkanizatorów, stacji paliw, gastronomii, obiektów noclegowych itp.)

 

Wg nowego rozporządzenia (§ 2 ust. 1) podatnik chcący skorzystać z ulgi na kasę online od 1 maja 2019 r. musi spełnić warunki:

2. 1. Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

2) posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

Należy przy tym podkreślić, iż z ulgi na kasę online mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży w terminie. Dotyczy to przede wszystkim branż obowiązkowo wymieniających kasy na online’owe oraz przedsiębiorców zobligowanych do rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie.

 

Rozliczanie ulgi na kasę online w deklaracji VAT

Znacznemu uproszczeniu uległa procedura odliczania ulgi na kasę fiskalną w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, odliczenia dokonuje się od podatku należnego. Podatnik może jednak rozliczyć całą ulgę nawet wtedy, gdy występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym lub gdy kwota podatku należnego jest niższa niż kwota ulgi. Nie ma już obowiązku dzielenia odliczenia na dwie lub cztery części. Podatnik ma w tym zakresie dużą dowolność.

Jeśli kwota podatku należnego jest niższa niż kwota ulgi, podatnik może wnioskować o zwrot całości lub części ulgi na rachunek. Inna opcja to „rozłożenie” odliczenia na dwie deklaracje VAT lub nawet więcej. Przykładowo przedsiębiorca, który każdego miesiąca wykazuje stosunkowo niski podatek należny, ale nie chce wnioskować o zwrot, może rozliczyć ulgę w kilku deklaracjach (niekoniecznie kolejno następujących po sobie).

W 2019 r. z ulgi na kasę fiskalną mogą też korzystać przedsiębiorcy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Odliczenia dokonują w deklaracji VAT-12.

 

Rozliczanie ulgi na kasę dla podatników zwolnionych z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT korzystają z ulgi na kasę na zasadach podobnych jak te sprzed 1 maja 2019 r. W urzędzie skarbowym składają wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Zmienił się jednak termin, od którego wniosek taki może zostać złożony. Zgodnie z nowymi przepisami, można to zrobić najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym podatnik zwolniony z VAT rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie warunków skorzystania z ulgi na kasę przez nieVAT-owców i czynnych podatników VAT.

Wprowadzono także dodatkowy obowiązkowy załącznik do wniosku. Od 1 maja 2019 r. przepisy wymagają dołączenia do niego kopii raportu miesięcznego z kasy fiskalnej. Dokument ten stanowi potwierdzenie, iż podatnik rozpoczął ewidencjonowanie w danym miesiącu.

 

Kiedy trzeba zwrócić ulgą na kasę w 2019 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, od 1 maja 2019 r. prawo do ulgi na kasę można stracić w pewnych okolicznościach. W nowym rozporządzeniu regulacje w tym zakresie zostały doprecyzowane, tak by ostatecznie rozwiać pojawiające się wątpliwości podatników.

Podatnik musi zwrócić ulgą na kasę, jeśli w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • Zakończy działalność gospodarczą
  • Nie podda kasy w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wykonanemu przez właściwy serwis

Powyższe okoliczności zostały określone w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, ulgę należy zwrócić, jeśli podatnik w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania:

  • Trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu danej kasy
  • Naruszy obowiązek związany z zapewnieniem kasie połączenia z Centralnym Repozytorium Kas

Ostatnia z powyższych okoliczności obligujących podatnika do zwrotu ulgi stanowi nowość w przepisach dotyczących tego odliczenia. Należy przy tym podkreślić, iż nie dotyczy ona sytuacji, gdy zapewnienie połączenie z CRK jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od podatnika – w takim wypadku musi on zastosować się do wytycznych określonych w art. 111 ust. 3ab ustawy.

Konieczność zwrotu uzyskanej wcześniej ulgi na kasę z elektroniczną lub papierową kopią paragonu nie dotyczy podatników, którzy wymieniają urządzenie na online’owe zgodnie z wytycznymi i w terminach określonych w ustawie.

Kasy fiskalne online – ważne zmiany od 1 maja 2019 r.