Podatnicy zwolnieni z VAT muszą mieć kasy online tak jak wszyscy inni przedstawiciele branż zobligowanych do tego przepisami. Przysługuje im też ulga na wymianę urządzenia – do 700 zł za każdą wymienianą kasę. W jaki sposób rozliczana jest ulga na kasę online dla nieVAT-owca? Sprawdź!

Kasy online dla nieVAT-owców

Zwolnienie z VAT – czy to przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu, czy wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych – nie ma żadnego związku z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych w działalności. W rzeczywistości zwolnienia z kas i zwolnienie z VAT regulują odrębne przepisy. Oznacza to, iż nieVAT-owiec musi mieć kasę fiskalną online tak jak każdy inny przedsiębiorca.

Obecnie wymóg rejestrowania sprzedaży na kasie online dotyczy podatników wykonujących następujące czynności:

 • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • dostawa benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
 • usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo),
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • dostawa węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi budowlane,
 • usługi prawnicze,
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na kasę online dla nieVAT-owca jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Koniecznie jest również opłacenie całej należności za urządzenie wynikającej z faktury.

 

Ulga na kasę online dla nieVAT-owca – jak uzyskać

Czynni podatnicy VAT odliczają przysługującą im kwotę ulgi w części deklaracyjnej pliku JPK_V7. NieVAT-owcy z oczywistych przyczyn nie mogą tego zrobić. Dlatego zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, muszą złożyć w urzędzie skarbowym Wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących. Dokument ten mogą złożyć po uregulowaniu należności za kasę.

Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku, urząd skarbowy ma 25 dni na przelanie przysługującej podatnikowi kwoty na wskazany przez niego rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 

Wniosek o zwrot ulgi na kasę – jak sporządzić?

Ani ustawa o VAT, ani rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820) nie określają sformalizowanego wzoru wniosku o zwrot ulgi na kasę. W drugim z wymienionych aktów prawnych znajdujemy natomiast informację o danych, jakie powinny znaleźć się w takim dokumencie. W § 4 ust. 2 i 3 tego aktu prawnego czytamy:

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
  2) numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

  3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

  1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
  2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
  3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

 

Po uzyskaniu zwrotu pozostaje już tylko dbać o to, by nie stracić prawa do ulgi w późniejszym czasie. Wymaga to m.in. dbania o terminowe dokonywanie przeglądów technicznych.

Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021 r. – Jakie branże?