Zmiany w ustawie o VAT spowodowały konieczność zmodyfikowania formularzy informacji podsumowujących, deklaracji VAT, zgłoszeń oraz potwierdzeń. Sprawdź, od kiedy należy stosować nowe druki, jaką wersję formularza wybrać i do kiedy można składać dokumenty na „starych” drukach.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie cztery rozporządzenia określające nowe wzory druków deklaracji, informacji podsumowujących i ich korekt, zgłoszeń oraz potwierdzeń dla celów VAT. Modyfikacje formularzy mają związek ze zmianami m.in. w przepisach ustawy o VAT.

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła sporo nowości w przepisach. Jedne z najważniejszych zmian to: zwiększenie limitu do zwolnienia podmiotowego z VAT, rozszerzenie katalogu czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, wprowadzenie wymogu przekazywania deklaracji VAT elektronicznie dla większości podatników, likwidacja prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali, zmiana zakresu danych, jakie powinna zawierać ewidencja VAT, modyfikacja zasad weryfikacji podmiotów składających zgłoszenia rejestracyjne oraz wprowadzenie wymogu przesyłania informacji podsumowujących drogą elektroniczną wyłącznie za okresy miesięczne.

 

Informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27

Nowe wzory informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE oraz jej korekty VAT-UEK określono w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2268).

Natomiast wzór informacji podsumowującej / korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2269). Informację tę składają podatnicy wykonujący czynności objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia – dokonujący dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy lub świadczących usługi wymienione w załączniku nr 14 do tego aktu prawnego.

Zmiany we wzorach druków VAT-UE, VAT-UEK oraz VAT-27 mają związek z wprowadzonym od 1 stycznia 2017 r. wymogiem przekazywania informacji podsumowujących drogą elektroniczną wyłącznie za okresy miesięczne.

Nowe wzory druków stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2017. Poprzednie wersje formularzy można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r. Podatnicy składający informacje podsumowujące na „starych” drukach muszą jednak pamiętać, iż dokumenty te od 1 stycznia 2017 r. składa się wyłącznie za okresy miesięczne.

 

Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2273) zostały określone wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Przy czym dla druków VAT-7 oraz VAT-7K nie wprowadzono zmian. Zmodyfikowano natomiast formularze VAT-8 i VAT-9M. Zmiany te mają związek z likwidacją prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne dla przedsiębiorców nieposiadających statusu małego podatnika oraz niektórych małych podatników. W rozporządzeniu tym nie znalazła się deklaracja VAT-7D, ponieważ nie stosuje się już jej w nowym stanie prawnym.

Nowe wzory druków należy stosować począwszy od rozliczenia za styczeń lub pierwszy kwartał 2017 r. Poprzednie wersje formularzy można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.

 

Zgłoszenia VAT-R i VAT-Z, potwierdzenia VAT-5 i VAT-5UE

Nowe wzory zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, zgłoszenia VAT-Z oraz potwierdzeń VAT-5 i VAT-5UE zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 2301).

Nowe wzory druków stosuje się od 1 stycznia 2017 r. Poprzednie wersje formularzy można stosować nie dłużej niż do 30 czerwca 2017 r.

 

Wersje formularzy VAT obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:

VAT-7(17) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-7K(11) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-8(8) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-9M(7) – Deklaracja dla podatku od towarów i usług

VAT-UE(4) – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-UEK(4) – Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

VAT-27(2) – Informacja podsumowująca / Korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym

VAT-R(13) – Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

VAT-5(2) – Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT

VAT-5UE(2) – Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-Z(5) – Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Sprawdź kto ma obowiązek składać VAT-27