Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego, posiadanie statusu małego podatnika PIT lub CIT, a także małego podatnika VAT – wszystkie te przywileje przysługują podatnikom, których przychody nie przekraczają limitów określonych w przepisach. Sprawdź, ile wyniósł kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2018 r. i jakie obowiązują limity na 2019 r.

Korzystanie z różnego rodzaju preferencji m.in. w podatku dochodowym, podatku VAT czy rachunkowości, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach. Ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o rachunkowości, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyznaczają limity wartości przychodów, których nieprzekroczenie uprawnia m.in. do zachowania statusu małego podatnika czy prowadzenia uproszczonej księgowości.

Limity te wyrażone są w walucie euro. Podlega ona przeliczeniu na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Dnia 1 października 2018 r. kurs ten wyniósł 4,2795 zł/euro.

 

4,2795 zł/euro – kurs NPB ogłoszony dnia 1 października 2018 r. (tabela nr 190/A/NBP/2018).

 

Limity na 2019 r.: Mały podatnik VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, status małego podatnika przysługuje:

  • podatnikowi podatku VAT, którego wartość sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro,
  • podatnikowi prowadzącemu przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającemu funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącemu agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota brutto prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45.000 euro.

 

Po przeliczeniu na złote kwotę limitu zaokrągla się do 1.000 zł.

Status małego podatnika niesie ze sobą wiele korzyści. Przedsiębiorca może m.in. składać deklaracje VAT i rozliczać podatek za okresy kwartalne czy według tzw. metody kasowej. W 2019 r. z preferencji tych będą mogli korzystać podatnicy, których wartość sprzedaży w roku 2018 nie przekroczy kwoty 5.135.000 zł (1.200.000 euro × 4,2795 zł/euro – po zaokrągleniu). W przypadku małych podatników VAT – pośredników, limit kwoty prowizji brutto za usługi wykonane w 2018 r. po przeliczeniu wynosi 193.000 zł (45.000 euro × 4,2795 zł/euro – po zaokrągleniu).

 

Limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT w 2019 r.: 5.135.000 zł 

Limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT – pośrednika w 2019 r.: 193.000 zł 

 

Limity na 2019 r.: Mały podatnik PIT i CIT

Warunki do zachowania statusu małego podatnika w podatku dochodowym zostały określone w art. 5a pkt 20 ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 10 ustawy o CIT. Zgodnie z tymi przepisami, przysługuje on podatnikom, których wartość przychodu ze sprzedaży brutto w poprzednim roku nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro.

Kwotę limitu zaokrągla się do 1.000 zł. W 2019 r. status małego podatnika PIT i CIT będzie przysługiwał podmiotom, u których wartość przychodu ze sprzedaży w roku 2018 nie przekroczy kwoty 5.135.000 zł (1.200.000 euro x 4,2795 zł/euro po zaokrągleniu).

 

Limit dla zachowania statusu małego podatnika w podatku dochodowym na 2019 r.: 5.135.000 zł 

 

Limity na 2019 r.: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Prawo do korzystania z preferencyjnej formy opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przysługuje podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli ich przychody z działalności w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250.000 euro. Zasada ta została określona w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W przypadku spółek powyższy limit dotyczy sumy przychodów wspólników tej spółki.

Ryczał ewidencjonowany w 2019 r. będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność, których przychody w roku 2018 nie przekroczą kwoty 1.069.875 zł (250.000 euro x 4,2795 zł/euro).

 

Limit do opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2019 r.: 1.069.875 zł.

 

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1b tejże ustawy, w przypadku nieprzekroczenia limitu w wysokości 25.000 euro, podatnik może opłacać ryczałt ewidencjonowany za okresy kwartalne. W takim wypadku odpowiednią kwotę wpłaca się do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale oraz w terminie złożenia zeznania podatkowego – za ostatni kwartał roku.

W 2019 r. ryczałt ewidencjonowanym za okresy kwartalne będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność, których przychody w roku 2018 nie przekroczą kwoty 106.987,50 zł (25.000 euro x 4,2795 zł/euro).

 

Limit do kwartalnego opłacania podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2019 r.: 106.987,50 zł

 

Limity na 2019 r.: Jednorazowe odpisy amortyzacyjne

Prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych) przysługuje małym podatnikom oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność. Odpisu dokonuje się w roku wprowadzenia danego środka do ewidencji środków trwałych. Przy czym łączna wartość wszystkich odpisów amortyzacyjnych w roku nie może przekroczyć 50.000 euro. Przeliczona wartość limitu podlega zaokrągleniu do 1.000 zł.

W 2019 r. limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych będzie wynosił 214.000 zł (50.000 euro × 4,2795 zł/euro, po zaokrągleniu).

 

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2019 r.: 214.000 zł.

 

 

Limity na 2019 r.: Księgi rachunkowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 ustawy o PIT, zobowiązanymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów w poprzednim roku wyniesie co najmniej równowartość kwoty 2.000.000 euro. Przy czym do wartości przychodów zalicza się przychody określone w ustawie o PIT, czyli przychody z działalności gospodarczej – dotyczy to podatników, którzy ustalają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Natomiast podatnicy, którzy już takie księgi prowadzą, muszą wziąć pod uwagę także przepisy ustawy o rachunkowości – uwzględniają więc przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, czyli bez pozostałych przychodów operacyjnych. Po przeliczeniu kwotę limitu zaokrągla się do 1.000 zł.

Podatnik, którego wartość przychodów w 2018 r. nie przekroczy ustawowego limitu, będzie mógł prowadzić uproszczoną księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Należy również podkreślić, iż w przypadku nieprzekroczenia limitu przychodów podatnik również może prowadzić księgi rachunkowe. Przejście z uproszczonej księgowości na pełną księgowość wymaga złożenia w urzędzie skarbowym odpowiedniego zawiadomienia – należy to zrobić do końca roku poprzedzającego dany rok. Zmianę można też zgłosić na formularzu CEIDG-1.

W 2019 r. uproszczoną księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów będą mogli prowadzić podatnicy, których wartość przychodów w roku 2018 nie osiągnie kwoty 8.559.000 zł (2.000.000 euro × 4,2795 zł/euro, po zaokrągleniu).

 

Limit, po osiągnięciu którego podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.: 8.559.000 zł.

 

Limity na 2019 r.:

Mały podatnik VAT: 1.200.000 euro / 5.135.000 zł 

Mały podatnik VAT – pośrednik: 45.000 euro / 193.000 zł

Mały podatnik PIT i CIT: 1.200.000 euro / 5.135.000 zł 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 250.000 euro / 1.069.875 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany za okresy kwartalne: 25.000 euro / 106.987,50 zł

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne: 50.000 euro / 214.000 zł 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: 2.000.000 euro / 8.559.000 zł

 

Zobacz też: Opodatkowanie ryczałtem a kasa fiskalna w 2018 r.