Nowe zwolnienie od podatku dochodowego obowiązuje już od 1 sierpnia 2019 r. Sprawdź, kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach. Dowiedz się też, jaki dodatkowy warunek musi spełnić pracownik lub zleceniobiorca, aby płatnik nie musiał opłacać za niego zaliczek na podatek jeszcze w 2019 r.

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody pracowników lub zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26. roku życia, mogą być zwolnione od podatku dochodowego. Zmiana ta została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394). Mocą tego aktu prawnego dodano m.in. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

 

Zerowy PIT dla młodych – kto korzysta

Nowe zwolnienie od podatku obejmuje osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także przychody z umów zlecenia. Ulga przysługuje osobom do 26. roku życia. Przy ustalaniu wieku podatnika bierze się pod uwagę pełną datę urodzenia – nie tylko rok, ale też dzień i miesiąc.

Przewidziano też roczny limit przychodów, po przekroczeniu którego zerowy PIT dla młodych nie ma zastosowania. Limit ten odpowiada górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej i wynosi 85.528 zł. Przy czym w wyliczeniu kwoty przychodów nie bierze się pod uwagę przychodów opodatkowanych ryczałtem, zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy limit obowiązuje bez względu na liczbę umów czy płatników. Dotyczy on pełnych lat kalendarzowych. Oznacza to, iż osoby chcące skorzystać z ulgi jeszcze w 2019 r., biorą pod uwagę limit wyliczony proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których mogą korzystać ze zwolnienia. Wynosi on 35.636,67 zł.

Po przekroczeniu limitu przychodów opodatkowaniu podlega ich nadwyżka – stosuje się wtedy opodatkowanie według skali podatkowej.

 

Zerowy PIT dla młodych – oświadczenie

Od 1 stycznia 2020 r. zwolnienie od podatku dla osób do 26. roku życia będzie stosowane przez wszystkich płatników. Jednakże z ulgi dla młodych można skorzystać już teraz. Wymaga to od podatnika złożenia pracodawcy pisemnego oświadczenia. Przepisy nie określają sformalizowanego wzoru tego dokumentu. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano jednak przykładowy wzór oświadczenia – zawiera on wszystkie niezbędne elementy i daje płatnikowi prawo do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego dla młodego pracownika.

Płatnik, który otrzyma od pracownika oświadczenie, nie pobierze zaliczek na podatek dochodowy najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dokument, do końca miesiąca, w którym przychody będą podlegać zwolnieniu od podatku. Oświadczenie jest podstawą do zastosowania ulgi dla młodych w okresie: 1 sierpnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

W przypadku niezłożenia oświadczenia, ulgę za 2019 r. będzie można rozliczyć dopiero w zeznaniu podatkowym. Obowiązkiem płatnika będzie wykazanie przychodów zwolnionych od podatku w informacji PIT-11.

Od 1 stycznia 2020 r. zerowy PIT będzie przysługiwał wszystkim osobom do 26. roku życia. Możliwe będzie dobrowolne zrezygnowanie z ulgi – w takim wypadku podatnik będzie musiał złożyć płatnikowi wniosek o niestosowanie zwolnienia. Najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek, płatnik zacznie opłacać zaliczki na podatek dochodowy.

 

Faktura do paragonu: od kiedy obowiązkowy numer NIP nabywcy?