Nowe towary i usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, obowiązkowe elektroniczne deklaracje VAT, rozszerzenie katalogu towarów będących przedmiotem transakcji objętych odpowiedzialnością solidarną, ale także podniesienie limitu do zwolnienia podmiotowego z VAT – te i inne zmiany mają zostać wprowadzone ustawą nowelizacyjną. Sprawdź, co się zmieni w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r. 

Szykuje się kolejna porcja ważnych zmian w przepisach regulujących kwestie związane z podatkiem VAT – wszystko za sprawą ustawy nowelizacyjnej, która ma zmodyfikować ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710. z późn. zm.), ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks kamy skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Obecnie projekt ustawy nowelizacyjnej z dnia 21 października 2016 r. został skierowany do Sejmu.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu, celem nowelizacji jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. W tym celu ustawodawca sięgnął po rozwiązania, które sprawdziły się w ubiegłych latach, m.in. objęcie niektórych towarów i usług mechanizmem odwrotnego obciążenia.

 

Odwrotne obciążenie – co się zmieni w 2017 r.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, mechanizm odwrotnego obciążenia jest istotnym elementem pakietu działań skierowanych na wyeliminowanie z rynku nieuczciwych podmiotów. Analizy przeprowadzone po zmianach w 2014 r. potwierdziły skuteczność tego narzędzia. W związku z tym zdecydowano się rozszerzyć katalog towarów i usług objętych tym mechanizmem. Od 1 stycznia 2017 r. w załączniku nr 11 do ustawy o VAT pojawią się m.in. niektóre towary z kategorii złota (o próbie niższej niż 325 tysięcznych), srebra i platyny, a także procesory, przy czym dla tych ostatnich ma obowiązywać limit kwotowy dla transakcji w wysokości 20.000 zł.

Mechanizm odwrotnego obciążenia od 1 stycznia 2017 r. ma objąć również niektóre usługi budowlane. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie nieprawidłowości zaobserwowanych na tym rynku – szczególnie oszustw w podatku VAT.

 

Elektroniczne składanie deklaracji – dla kogo w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek składania deklaracji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej obejmie:

  • podatników VAT UE
  • podatników dokonujących dostaw lub nabyć w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia
  • podatników zobowiązanych na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do składania dokumentów drogą elektroniczną bądź na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania określonych deklaracji, informacji i zeznań w formie elektronicznej

Celem ustawodawcy jest wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT elektronicznie dla wszystkich podatników – odpowiednie przepisy w tym względzie mają wejść w życie w 2018 r.

Ustawa nowelizacyjna przewiduje również objęcie podatników obowiązkiem składania miesięcznych informacji podsumowujących i przesyłania ich wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Kwartalne rozliczanie VAT w 2017 r.

Ustawa nowelizacyjna przewiduje ograniczenie prawa do rozliczania VAT za okresy kwartalne – od 1 stycznia 2017 r. nie będą już go mieli podatnicy inni niż mali oraz podmioty rozpoczynające wykonywanie czynności opodatkowanych – przez okres pierwszych 12 miesięcy.

 

Odpowiedzialność solidarna – zmiany w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. odpowiedzialność solidarna nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy ma dotyczyć transakcji, których przedmiotem są folia typu stretch, dyski HDD oraz dyski SSD.

Co więcej, planuje się rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą – w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zarejestrowania podatnika VAT czynnego.

 

Rejestr podatników VAT w 2017 r.

Rząd zapowiada ponadto wprowadzenie systemu dokładnej weryfikacji podmiotów zgłaszanych do rejestru jako podatnicy VAT czynni lub podatnicy zwolnieni z VAT. Jeśli okaże się, iż dany podmiot nie istnieje lub pomimo udokumentowanych prób nie uda się z nim skontaktować, organ podatkowy ma odmawiać rejestracji.

Zmianie mają ulec także zasady wykreślania podatników z rejestru VAT. Wykreśleniu takiemu ma podlegać podmiot, który:

  • zawiesił działalność,
  • nie złożył deklaracji VAT przez kolejnych 6 miesięcy (lub 2 kwartały) lub składał deklaracje „zerowe”,
  • wystawiał „puste” faktury lub wiedział bądź miał uzasadnione podstawy by sądzić, iż uczestniczy w oszustwie podatkowym lub nadużyciu podatkowym.

 

Stawki VAT w 2017 r.

Ustawodawca nie planuje zmiany wysokości stawek VAT – aż do końca 2018 r. mają one pozostać na obecnym poziomie – 8% i 23%. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, zmiana stawek VAT przy planowanych zmianach nie miałaby sensu – wprowadzone rozwiązania uszczelniające mają bowiem przynieść korzyści dopiero w następnych latach.

 

Podwyższenie progu do zwolnienia z VAT 2017

Od 1 stycznia 2017 r. ma wzrosnąć limit do zwolnienia podmiotowego z VAT – prawo do niego mają mieć podatnicy, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200.000 zł. W myśl projektowanych przepisów w 2017 r. ze zwolnienia z VAT będą mogli skorzystać także podatnicy, którzy przekroczyli w 2016 r. obecny limit 150.000 zł, jednak nie przekroczyli „nowego” limitu 200.000 zł.

 

VAT 2017 – pozostałe zmiany

Wśród innych istotnych zmian w ustawie o VAT w 2017 r. można wymienić także wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym – 25-dniowym, dostosowanie zakresu zwolnienia z VAT dla usług ubezpieczeniowych, a także zmianę zakresu weryfikacji zasadności zwrotu VAT dokonywanej przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

 

Sankcje podatkowe 2017

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić także przepisy uprawniające organy podatkowe do nakładania sankcji za nierzetelne rozliczanie podatku, skutkujące m.in. zawyżeniem zwrotu VAT lub zaniżenia zobowiązania podatkowego. Sankcja ta ma mieć formę dodatkowego zobowiązania w wysokości 30% kwoty zawyżenia lub zaniżenia. W przypadku tzw. oszustw podatkowych sankcja ma wynosić 100% tej kwoty – dotyczy to np. wystawiania „pustych” faktur.

W związku z wprowadzeniem powyższych regulacji ustawodawca chce zlikwidować sankcje wynikające z przepisów dotyczących tzw. ulgi na złe długi.

 

O zwolnieniach z kas fiskalnych w 2017 r. czytaj TUTAJ