Do końca roku pozostało już bardzo niewiele czasu, a w Dzienniku Ustaw wciąż brak opublikowanego tekstu nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas fiskalnych. Znamy jednak projekt skierowany do podpisu ministra i wiemy, jakie zmiany czekają nas w 2017 r. Dla wielu przedsiębiorców stanowią one miłe zaskoczenie. Sprawdź, co się zmieni w zwolnieniach z kas fiskalnych od 1 stycznia 2017 r.

Dnia 31 grudnia 2016 r. straci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Ustawodawca długo kazał podatnikom czekać na wieści w sprawie przedłużenia zwolnień w 2017 r. Gdyby taki akt prawny nie został opublikowany, zgodnie z zasadą ogólną zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek posiadania kas fiskalnych objąłby wszystkich podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień został jednak przygotowany – ma ono wejść w życie 1 stycznia 2017 r. i obowiązywać przez rok. W 2018 r. rząd planuje bowiem zmiany o wiele bardziej rewolucyjne, związane z modernizacją całego systemu kas fiskalnych w Polsce.

Wiemy już, jakie zmiany w zwolnieniach z kas fiskalnych czekają przedsiębiorców w 2017 r. Projekt rozporządzenia wciąż jednak nie doczekał się podpisu ministra – choć do końca roku pozostało już bardzo niewiele czasu. Dopóki nowy akt prawny nie zostanie ogłoszony, nie możemy być pewni jego ostatecznego brzmienia. Należy jednak spodziewać się, iż skierowany do podpisu projekt nie zostanie już w istotny sposób zmieniony.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych nie zmienione w 2017 r.

Większość podatników spodziewała się ograniczenia zakresu zwolnień z kas fiskalnych w 2017 r. Nie ma się co dziwić – rozporządzenia publikowane w poprzednich latach sukcesywnie takie ograniczenia wprowadzały. Jednak przepisy, które mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r., zachowują wszystkie zwolnienia z kas fiskalnych obowiązujące w latach 2015-2016. Pozostanie zwolnienie podmiotowe dla przedsiębiorców osiągających obroty nieprzekraczające limitu 20.000 zł rocznie, zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe przysługujące ze względu na strukturę obrotu, a także zwolnienia przedmiotowe. Katalog czynności zwolnionych z kas fiskalnych tak jak dotychczas znajdzie się w załączniku do rozporządzenia. Nie zabraknie też zwolnień dla szczególnych czynności, takich jak m.in. sprzedaż wysyłkowa czy świadczenie usług, za które zapłata następuje w całości na rachunek podatnika.

W obecnym projekcie rozporządzenia 2017 nie znalazło się też miejsce dla nowego wymogu, który miał obowiązywać przy sprzedaży wysyłkowej oraz świadczeniu usług z zapłatą na rachunek. Pierwotny projekt przewidywał, iż podatnicy chcący korzystać z tych zwolnień powinni upoważnić bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzących rachunek, na który trafiają należności ze sprzedaży, do informowania fiskusa o operacjach dokonywanych na tym rachunku. Gdyby przepis ten wszedł w życie, podatnicy chcący korzystać ze wspomnianych zwolnień w 2017 r. musieliby złożyć takie upoważnienie do 31 grudnia 2016 r. Ostatecznie jednak z nowego wymogu zrezygnowano, a podatnicy w 2017 r. będą mogli korzystać z tych zwolnień na obecnych zasadach.

 

Kasa fiskalna dla usług już od pierwszej czynności w 2017 r.

Kiedy w 2015 r. rozszerzono katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas m.in. o usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne czy usługi związane z wyżywieniem, wprowadzono też dłuższy termin na wprowadzenie kasy fiskalnej dla podatników świadczących takie usługi. Wyjątkowo mieli oni dwa miesiące na wprowadzenie kasy – licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano pierwszą taką czynność.

Zasadniczo jednak dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w katalogu wyłączeń ze zwolnień z kas powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej czynności. W projekcie rozporządzenia 2017 r. zrezygnowano więc z dłuższego okresu na wprowadzenie kasy dla wspomnianych usług – wszystkie czynności wymienione w § 4 rozporządzenia będzie trzeba rejestrować na kasie już od pierwszej sprzedaży.

 

Nowe zwolnienia z kas w 2017 r.

Rozporządzenie, które ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., nie tylko nie ogranicza zakresu zwolnień, ale też wprowadza dwa nowe tytuły zwolnieniowe.

Nowe zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2017 r. będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tego aktu prawnego, jak również jednostkom samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku. Przepis ten będzie kontynuacją zwolnienia, o którym mowa we wspomnianej ustawie.

Nowe zwolnienie przedmiotowe z kas fiskalnych w 2017 r. będzie obejmowało usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

Zwolnienie z kas dla lekarzy, prawników i doradców podatkowych w 2017 r.

Choć katalog wyłączeń ze zwolnień z kas ma nie ulec zmianie w 2017 r., nowe rozporządzenie wprowadza dwa kolejne wyjątki w tym zakresie:

Świadczone na odległość usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego oraz usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów nie będą podlegać obowiązkowi ewidencjonowania na kasie, jeśli spełnią warunki określone w poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z tą pozycją, zwolnione z kas są usługi, za które zapłata następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek podatnika w banku lub w SKOK), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Ponadto, usług opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i dentystów nie będzie trzeba rejestrować na kasie fiskalnej, jeśli spełnią one warunki określone w poz. 51 załącznika – wskazano tam na omówione wcześniej zwolnienie dla usług świadczonych przez osoby niewidome.

 

Powyższe zmiany stanowią dla podatników miłe zaskoczenie. Wciąż jednak czekamy na publikację w Dzienniku Ustaw ostatecznego tekstu rozporządzenia.

 

Sprawdź też: Karta podatkowa a kasa fiskalna