Wkrótce kolejne branże zostaną objęte obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika. Stanie się tak za sprawą nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu urządzeń rejestrujących. Sprawdź, kto w 2018 r. będzie musiał bezwzględnie wprowadzić kasę fiskalną w działalności, ile będzie miał na to czasu i dlaczego resort finansów zdecydował się na takie zmiany.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedsiębiorcy długo wyczekiwali wieści o możliwości korzystania ze zwolnień z kas w 2018 r. Choć projekt z 27 listopada 2017 r. jest obecnie na etapie opiniowania, jedno jest pewne – wbrew obawom podatników, od 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z kas fiskalnych nie zostaną całkowicie zlikwidowane.

Takie pogłoski krążyły m.in. w związku z planowanym wprowadzeniem od 2018 r. kas fiskalnych online – nowego typu urządzeń rejestrujących, które będą przesyłały dane o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Choć system kasowy ma zostać całkowicie zreformowany, zmiany te będą stopniowe. Podobnie stopniowo ma przebiegać likwidacja zwolnień z kas.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych zachowane w 2018 r.

Projektowane przepisy w dużej mierze powielają dotychczasowe regulacje. Niektórym podatnikom wciąż będzie przysługiwało prawo m.in. do zwolnienia podmiotowego z kas – w 2018 r. w dalszym ciągu będą mogli z niego korzystać podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył limitu 20.000 zł. Limit ten ma być proporcjonalnie niższy dla podatników rozpoczynających tę sprzedaż w trakcie roku.

W załączniku do projektu nowego rozporządzenia wymieniono czynności zwolnione przedmiotowo z obowiązku rejestrowania na kasie – katalog tych towarów i usług zasadniczo nie różni się od tego, który obowiązuje w 2017 r. Wprowadzono jedną istotną zmianę:

Poz. 25 załącznika, która obecnie zwalnia z obowiązku ewidencjonowania na kasie usługi finansowe i ubezpieczeniowe, od 1 stycznia 2018 r. ma wskazywać, iż zwolnieniu z kas podlegają:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe

 

Zmiana ta ma związek z rozszerzeniem katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego z kas, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

 

W 2018 r. podatnicy dalej będą też mogli korzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego – przysługuje ono w przypadku wykonywania w przeważającej części czynności wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia.

Projekt nowego aktu prawnego zachowuje w niezmienionej formie przepisy dotyczące m.in. zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej oraz zwolnienia dla usług z zapłatą na rachunek.

 

Nowe czynności wyłączone ze zwolnień z kas w 2018 r.

Każde nowe rozporządzenie przygotowywane przez Ministerstwo Finansów zawęża grupę podatników uprawnionych do korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych. Podobnie będzie w 2018 r. Rozszerzony ma bowiem zostać katalog czynności, które ze względu na swój specyficzny charakter i ryzyko nadużyć muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu podatnika.

 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek stosowania kasy bez względu na obrót przedsiębiorcy ma dotyczyć:

a) usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

b) usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

c) usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

 

Nowością jest wydłużenie okresu dostosowawczego na wprowadzenia kasy aż do 3 miesięcy. Oznacza to, iż podatnicy, którzy w związku z wprowadzeniem nowych przepisów utracą prawo do zwolnienia podmiotowego z kas, będą musieli rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą tego urządzenia od 1 kwietnia 2018 r.

Należy przy tym podkreślić, iż 3-miesięczny okres na wprowadzenie kasy ma dotyczyć wyłącznie czynności nowo dodanych do katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień. Pozostałe czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, w tym m.in. usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem oraz usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i dentystów w dalszym ciągu będzie trzeba rejestrować na kasie już od pierwszej sprzedaży.

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu, objęcie nowych czynności obowiązkiem rejestrowania na kasie bez względu na wysokość obrotu podatnika podyktowane było potrzebą przeciwdziałania nadużyciom, jakie ujawniono w niektórych branżach. Zmiany w zakresie możliwości stosowania zwolnień z kas to kolejny krok rządu w celu uszczelnienia systemu podatkowego, zwiększenia wpływów do budżetu państwa oraz poprawy warunków prowadzenia działalności przez uczciwych przedsiębiorców.

 

Zobacz też: Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu – do kiedy można je używać