Ministerstwo Finansów z roku na rok zawęża zakres stosowania zwolnień z obowiązku posiadania kas fiskalnych. W efekcie coraz więcej branż musi wprowadzić urządzenia do rejestrowania sprzedaży. Początek nowego roku to czas, w którym podatnicy wyjątkowo interesują się, czy w tym zakresie nie zaszły jakieś zmiany. Kto musi mieć kasy fiskalne w 2022 r., a kto będzie mógł prowadzić sprzedaż bez kasy? Czy limit do zwolnienia z kas ulegnie zmianie czy pozostanie taki sam? Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r., wprowadza pewne nowości.

Kwestia stosowania kas fiskalnych w celu rejestrowania sprzedaży, wysokości opodatkowania i podatku należnego jest regulowana zapisami ustawy o VAT. Zgodnie z art. 111 ust. 1, podatnicy VAT, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od tej zasady występują jednak wyjątki. Minister Finansów może zwolnić z obowiązku posiadania kas fiskalnych wybrane grupy podatników oraz wykonywane przez nich czynności. Prawo do zwolnienia z kas mają też przedsiębiorcy, którzy nie przekroczą określonego limitu przychodów w roku. Kwestię tę od 1 stycznia 2022 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r., poz. 2442). Co nowego wniesie do sytuacji przedsiębiorców w Polsce?

Zwolnienia przedmiotowe z kas w 2022 r.

Zwolnienia z kas dla wybranych czynności, czyli tzw. zwolnienia przedmiotowe, umożliwiają wybranym podatnikom prowadzenie sprzedaży bez konieczności używania urządzenia fiskalnego. W załączniku do rozporządzenia zawarty jest wykaz tych czynności. Z zapisów §2 projektu nowego rozporządzenia wynika, że Ministerstwo Finansów w 2022 r. w takim samym zakresie przewiduje zwolnienia przedmiotowe – lista „uprzywilejowanych” usług nie ulegnie więc zmianie.

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2022 r.

Wielu podatnikom dotychczas przysługiwało zwolnienie podmiotowe. Warunkiem, którego spełnienie umożliwiało działalność bez kasy fiskalnej, był określony obrót netto w poprzednim roku kalendarzowym. Nowe rozporządzenie w § 3 utrzymuje ten przywilej. Kwota limitu, zgodnie z nowymi przepisami, również pozostaje bez zmian. Podatnicy, którzy nie przekroczą 20 000 zł netto, nie będą musieli wprowadzać urządzenia fiskalnego do swoich firm. Zwolnienie to dotyczy zarówno podmiotów kontynuujących, jak i rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Przy czym przedsiębiorcy, którzy startują w trakcie roku, wyliczają limit proporcjonalnie do czasu prowadzenia sprzedaży.

Kto musi mieć kasy fiskalne w 2022 roku?

Nowy akt prawny przewiduje także całkowite wyłączenie ze zwolnień wybranych podatników. Katalog dostaw towarów i świadczenia usług objętych bezwzględnym stosowaniem kas fiskalnych znajdziemy w § 4 projektu nowego rozporządzenia. Dla wymienionych w nim pozycji nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe.

W tym miejscu projekt rozporządzenia zawiera pewną nowość, mianowicie brak zwolnienia z kas w 2022 r. dla myjni samochodowych. Zgodnie z zapisami tego dokumentu:

4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

 

Pozostałe usługi, których wykonywanie skutkuje koniecznością wprowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej, pozostają właściwie takie same, jak te znajdujące w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie zwolnień. Niektóre zawierają jednak dostosowaną kwalifikację towarów lub usług zgodnie z CN 2021 lub PKWiU 2015.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. Jednak przepis § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m dotyczący likwidacji zwolnienia dla usług automatycznych myjni samochodowych zacznie obowiązywać później – od dnia 1 lipca 2022 r.

Kasy fiskalne w 2022 r. – obowiązek, zwolnienia, limit