Zapisy, które zawiera katalog wyłączeń ze zwolnień z kas, w 2022 roku uległy zmianie. Większość nowości to drobne modyfikacje. Zaktualizowano jednak fragment dotyczący usługi mycia i czyszczenia samochodów. Zgodnie z nowym brzemieniem § 4 rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, myjnie automatyczne muszą bezwzględnie stosować kasy fiskalne.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kas opublikowano w Dzienniku Ustaw pod poz. 2442. Zmiany w regulacjach związanych ze stosowaniem urządzeń fiskalnych zazwyczaj wiążą się z rozszerzaniem tego obowiązku na kolejne grupy podatników. W § 4 wspomnianego dokumentu znajduje się lista dostaw towarów oraz usług, które ze względu na swoją specyfikę muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Treść zapisów tzw. katalogu wyłączeń uległa zmianie. Kto nie skorzysta z prawa do zwolnienia z kas w 2022 r.?

Zwolnienia z kas w 2022 r. – zmiany w katalogu wyłączeń

Zmiany w katalogu wyłączeń wprowadzone w rozporządzeniu, które weszło w życie 1 stycznia 2022 roku, są raczej drobne. W niektórych pozycjach nastąpiło rozszerzenie czynności podlegających rejestracji na kasie, dostosowano bowiem kwalifikację towarów lub usług zgodnie z CN 2021 lub PKWiU 2015. Dotyczy to m.in. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

Natomiast w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, możemy przeczytać o dodatkowej czynności, która została objęta bezwzględną ewidencją z wykorzystaniem kasy fiskalnej:

4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Dotychczasowe brzmienie tego zapisu uzupełniono o lit. m. i powiększono zakres usług o te, świadczone w ramach działalności automatycznych myjni samochodowych. W 2022 r. podatnicy, którzy prowadzą biznesy tego typu, nie będą już mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego, jak to miało miejsce do tej pory. Przy czym przepis ten wejdzie w życie za kilka miesięcy – od 1 lipca 2022 r. Do tej daty myjnie automatyczne mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, jeśli nie przekroczą określonego limitu obrotów.

Jaki limit do zwolnienia z kas w 2022 r.?

W kwestii limitu obrotów netto, który uprawnia do zwolnienia z kas, nie zaszły natomiast żadne zmiany. W 2022 r. wciąż jest to 20.000 zł. Podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, nie musi wprowadzać kasy fiskalnej, jeśli jego obrót roczny nie przekroczy wspomnianej kwoty. Jeśli tak się stanie, musi wdrożyć w firmie urządzenie rejestrujące w przeciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

Polski Ład a kasy fiskalne – zmiany w 2022 r.

Polski Ład a kasy fiskalne – zmiany w 2022 r.