W 2019 r. podatnicy wciąż mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo i na jakich zasadach. Dowiedz się, od kiedy należy mieć kasę fiskalną po przekroczeniu limitu i co grozi za spóźnienie w tym zakresie.

Początek 2019 r. przyniósł podatnikom zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych w działalności. Nie doczekaliśmy się zapowiadanych kas online. Opublikowano za to nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas. Ten nowy akt prawny ograniczył krąg podatników mogących korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kasy. Z załącznika do rozporządzenia usunięto aż 3 pozycje. Dodano za to jedną – zwolnienie przedmiotowe dla kół gospodyń wiejskich.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519) obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku. Zachowuje ono zwolnienie, z którego korzysta najszersza grupa podatników – zwolnienie podmiotowe z kas, przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu w wysokości 20.000 zł.

Kto nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z kas w 2019 r.

Podobnie jak to było w latach poprzednich, w 2019 r. ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku stosowania kasy fiskalnej nie mogą korzystać podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia. Określone w tym katalogu dostawy towarów i świadczenie usług należy rejestrować na kasie bez względu na wysokość obrotu podatnika. Z nielicznymi wyjątkami, wszystkie muszą być ewidencjonowane za pomocą tego urządzenia już od pierwszej wykonanej czynności.

W katalogu czynności obowiązkowo rejestrowanych na kasie, bez względu na obrót podatnika, znalazły się m.in. dostawa gazu płynnego, części do silników, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego, zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, a także perfum i wód toaletowych. Usługi wyłączone ze zwolnień z kas to m.in.: usługi naprawy pojazdów silnikowych, usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego, usługi związane z wyżywieniem, usługi kulturalne i rozrywkowe w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe czy usługi związane z rozrywką i rekreacją  zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2019 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia, zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. przysługuje podatnikom, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2018 nie przekroczył kwoty 20.000 zł. Podatnicy rozpoczynający tę sprzedaż w trakcie roku limit wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia. Mogą przy tym skorzystać z następującego wzoru:

20.000 zł / 365 x Liczba dni

Przy czym za liczbę dni uznaje się okres od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku kalendarzowego.

Przy wyliczeniu obrotu w celu zastosowania zwolnienia podmiotowego z kasy bierze się pod uwagę kwotę netto wartości sprzedaży (brutto w przypadku podatników zwolnionych z VAT). W wyliczeniu tym powinna zostać uwzględniona każda czynność wykonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego (dwa wyjątki zostały omówione w dalszej części artykułu). Dotyczy to także zaliczek, zadatków i innych form przedpłat – należy je uwzględnić w miesiącu, w którym zostały wpłacone, nawet jeśli dostawa towaru lub świadczenie usług nastąpiło lub nastąpi w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Limit 20.000 zł do zwolnienia z kasy – jakich czynności nie uwzględniać

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas w 2019 r. określa dwie czynności, których nie zależy uwzględniać w całości obrotu liczonego na potrzebę zastosowania zwolnienia podmiotowego z kas. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, są to poz. 35 i 47 załącznika do tego aktu prawnego:

35 Dostawa nieruchomości
47 Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

Ze względu na sztuczne zawyżenie całości obrotu podatnika, które mogłoby nastąpić przy sprzedaży towarów lub usług o wysokiej wartości, ustawodawca zdecydował się wyłączyć wymienione powyżej czynności z obowiązku uwzględniania przy obliczaniu całości obrotu do zastosowania zwolnienia z kas.

Kiedy wprowadzić kasę po przekroczeniu limitu w 2019 r.

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, po przekroczeniu limitu podatnik ma 2 miesiące na wprowadzenie kasy w działalności. Termin ten liczymy od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył przysługujący mu limit. Przykładowo przekroczenie limitu w dniu 17 grudnia 2018 r. skutkuje koniecznością stosowania kasy od 1 marca 2019 r. Przekroczenie go w dniu 1 kwietnia 2019 r. będzie wymagało wprowadzenia kasy od 1 lipca 2019 r. itd.

Więcej: Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019 r.

Terminowa instalacja kasy fiskalnej w 2019 r. jest bardzo ważna. Stanowi warunek uzyskania ulgi, która obecnie wynosi do 700 zł na każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego przy rozpoczęciu ewidencjonowania. Spóźnienie z instalacją kasy naraża też podatnika na surowe sankcje skarbowe. Należy pamiętać, iż w dniu instalacji kasy urządzenie musi być już zafiskalizowane i zgłoszone w urzędzie skarbowym. Salon sprzedaży kas fiskalnych w Pruszkowie lub innym mieście należy więc odwiedzić odpowiednio wcześniej.